...........................................
...........................................
...........................................
,...................................
Betreft: polisnummer .................................
Geachte heer/mevrouw,
Graag wil ik u verzoeken mijn polis met bovenstaand nummer met ingang van direct af te kopen.
De afkoopwaarde kunt u storten op mijn rekeningnummer:
.............................................
Wilt u deze aanvraag zo spoedig mogelijk afhandelen en mij via mijn tussenpersoon
hierover berichten.
Voor akkoord.
..............................(naam)
.............................................(handtekening)