Uitgave:
Informatie
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten?
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2511 VX Den Haag
Op de website www.denieuwezorgverzekering.nl
Postadres:
vindt u de meest recente informatie over de
Postbus 20350
zorgverzekering. U kunt hier onder andere de meest-
2500 EJ Den Haag
gestelde vragen en antwoorden vinden. Ook kunt
u er, aan de hand van uw werk- en gezinssituatie,
Juli 2005
meer informatie vinden over de veranderingen die
op u van toepassing zijn.
In uw huis-aan-huisblad verschijnen vanaf begin
juli 2005 meerdere pagina's met informatie over de
Bent u ziekenfonds
nieuwe zorgverzekering.
of particulier?
Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars,
hun voorwaarden en aanbiedingen kunt u vanaf
Vanaf 1 januari 2006: n nieuwe
december 2005 terecht op: www.kiesbeter.nl.
zorgverzekering voor iedereen
Postbus 51
Postbus 51 is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot
21.00 uur onder telefoonnummer 0800-8051 (gratis).
Belastingdienst
Voor meer informatie over de zorgtoeslag
a
m
kunt u kijken op www.toeslagen.nl.
e
r
d
tt
o
,

R
v
H
Overige
:

B
Informatie over uw huidige en toekomstige
e
r
p
t
w
n
zorgverzekering kunt u opvragen bij uw huidige
0
6
0
,

o
zorgverzekeraar.
-
5
0
C
V
D
Bewaar deze brochure bij uw verzekeringspapieren
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Inhoud

De nieuwe zorgverzekering

De nieuwe zorgverzekering
3


Wat gebeurt er tussen nu en 1 mei 2006?
4
Op 1 januari 2006 gaat ons zorgstelsel veranderen. Dan verdwijnt het verschil

Wat houdt de zorgverzekering in?
6
tussen ziekenfonds- en particuliere verzekering. Ook de huidige ziektekosten-

Wat zit er in het basispakket?
8
regelingen voor ambtenaren verdwijnen. Vanaf 1 januari 2006 is er n wettelijke

Hoe wordt de zorgverzekering betaald?
8
zorgverzekering voor iedereen. U blijft verzekerd van de zorg die u gewend bent.
De nieuwe zorgverzekering samengevat
10
U kunt bij uw huidige zorgverzekeraar blijven, maar u kunt ook naar een andere

Informatie
12
als u dat wilt. De premiebetaling van de nieuwe zorgverzekering verandert.
Daarom kunt u, afhankelijk van uw inkomen, een tegemoetkoming in de premie-
kosten krijgen: de zorgtoeslag. Ook zal de overheid belastingmaatregelen nemen,
zodat de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar is. Deze brochure informeert
u over de inhoud en de werking van de nieuwe zorgverzekering.


Inhoud
In deze brochure maken we u stap voor stap duidelijk wat er gaat gebeuren tussen
nu en 1 mei 2006 en op welk moment u iets moet doen. Ook kunt u lezen hoe
de nieuwe zorgverzekering eruit komt te zien. Tenslotte vindt u informatie over
de verzekerde zorg zelf en over de wijze van betaling.
Lees de brochure zorgvuldig door. Ook al gaat de nieuwe zorgverzekering pas
per 1 januari 2006 in, het is goed om u nu alvast te orinteren.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
Op de achterzijde ziet u waar u meer informatie kunt krijgen.

Verantwoording
In deze brochure staat informatie over de nieuwe zorgverzekering. Voor aanvullende
informatie kunt u terecht op: www.denieuwezorgverzekering.nl. De inhoud van deze
brochure is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. De informatie is onder
voorbehoud van parlementaire goedkeuring van de Invoerings- en aanpassingswet
Zorgverzekeringswet. De gebruikte cijfers hebben een voorlopig karakter. Aan deze
brochure kunt u geen rechten ontlenen.
3Wat gebeurt er tussen nu en 1 mei 2006?

1 maart 2006: Tot deze datum is het aanbod geldig
Tot 1 maart 2006 kunt u opzeggen als u een andere zorgverzekering of zorg-
In de komende maanden heeft u voldoende tijd om u op de nieuwe zorgverzekering
verzekeraar wilt kiezen. Maar let wel: uiterlijk 1 mei 2006 moet u verzekerd zijn.
te orinteren. Hier vindt u een overzicht van wat er de komende maanden gaat
Vervolgens kunt u jaarlijks per 1 januari van zorgverzekeraar wisselen.
gebeuren. Meer informatie vindt u verderop in deze brochure.
1 mei 2006: U moet nu verzekerd zijn
Vanaf juli 2005: Informatie via de media
Als u het aanbod van uw huidige verzekeraar heeft afgewezen, heeft u tot 1 mei 2006
Vanaf juli 2005 informeert de overheid u regelmatig via radio, tv, huis-aan-huis-
de tijd om een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Indien
bladen en internet. U krijgt op die manier informatie over wat er gaat veranderen
u na 1 mei 2006 niet verzekerd bent, kunt u een boete krijgen. Op welk moment u
en wanneer u zelf wat moet doen.
uw zorgverzekering ook afsluit: u betaalt altijd premie vanaf 1 januari 2006.
September 2005: Aanvraagformulier zorgtoeslag
Er komt een zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor
Datum
Onderwerp
Toelichting
Wat moet u zelf doen?
de zorgverzekering. Als u daarvoor gelet op uw inkomen in aanmerking komt,
Vanaf
Informatiecampagne
Overheidsinformatie via radio,
Zo kunt u zich informeren over
krijgt u in september van de Belastingdienst een formulier voor het aanvragen van
juli mei 2006
in diverse media
tv, huis-aan-huisbladen en
de nieuwe wetgeving
www.denieuwezorgverzekering.nl
de zorgtoeslag. Tot die tijd hoeft u niets te doen.
September 2005
Aanvraagformulier
U krijgt van de Belastingdienst
Dit formulier moet u op tijd
zorgtoeslag
het aanvraagformulier voor
invullen om in december
Vr 1 november 2005: Aanvraagformulier terugsturen
zorgtoeslag, als u daarvoor
zorgtoeslag te kunnen krijgen
Als u vr 1 november uw aanvraagformulier voor de zorgtoeslag terugstuurt,
in aanmerking komt
dan zorgt de Belastingdienst ervoor dat u als u recht heeft op de zorgtoeslag
Vr
Terugsturen
Als u het formulier vr
de eerste maandelijkse betaling eind december ontvangt. Dat is dus voordat u
1 november 2005
aanvraagformulier
1 november terugstuurt, krijgt u
premie moet gaan betalen voor de nieuwe zorgverzekering.
zorgtoeslag
in december 2005 zorgtoeslag als
u daarvoor in aanmerking komt
Vr
November/december 2005: Aanbod van uw huidige zorgverzekeraar
Aanbod van
Het aanbod van uw zorgverze-
U kunt voor dit aanbod kiezen of
16 december 2005
uw huidige
keraar omvat een nieuwe zorg-
voor een andere verzekering en/of
Uw huidige zorgverzekeraar doet u vr 16 december een aanbod voor een nieuwe
zorgverzekeraar
verzekering en een eventuele
verzekeraar. Als u geen gebruik
zorgverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Dit aanbod is afgestemd
aanvullende verzekering,
wilt maken van het aanbod moet
overeenkomend met uw
u vr 1 maart reageren
op uw huidige verzekeringsdekking. U kunt ook voor een andere zorgverzekering
huidige verzekeringsdekking
of zorgverzekeraar kiezen.
Eind
Zorgtoeslag
Wanneer u recht heeft op
Hiermee kunt u een deel van uw
december 2005
zorgtoeslag en de aanvraag
premie voor de zorgverzekering
1 januari 2006: De nieuwe Zorgverzekeringswet gaat in
op tijd heeft teruggestuurd,
betalen
Op 1 januari 2006 treedt de Zorgverzekeringswet in werking. Als u op 1 januari nog
krijgt u die nu uitgekeerd
niet heeft gereageerd op het aanbod van uw zorgverzekeraar, dan bent u vanaf die
1 januari 2006
Invoering van
Als u niet heeft gereageerd op
Als u niet automatisch verzekerd
datum automatisch verzekerd voor uw zorgverzekering. Ook voor de aangeboden
de nieuwe
het aanbod van uw verzekeraar,
wilt zijn, dient u dit vr 1 januari
zorgverzekering
bent u per 1 januari 2006
te melden
aanvullende verzekering accepteert uw zorgverzekeraar u tot 1 maart 2006 zonder
automatisch verzekerd
selectie. Zo loopt u niet het risico onverzekerd te zijn en heeft u aan uw verzekerings-
1 maart 2006
Geldigheid aanbod
Als u niet heeft gereageerd, bent
U kunt nog tot 1 maart bij uw
plicht voldaan. Heeft u uw verzekeraar gemeld dat u net op het aanbod in wilt
verzekeraar loopt af
u volgens dit aanbod verzekerd
huidige verzekeraar opzeggen
gaan, dan dient u zichzelf vr 1 mei 2006 te verzekeren.
1 mei 2006
Boete bij niet nakomen
Wanneer u niet verzekerd
U moet zich voor 1 mei hebben
verzekeringsplicht
bent, kunt u een boete krijgen
verzekerd bij een zorgverzekeraar
4
5


Wat houdt de zorgverzekering in?
Keuzemogelijkheden

De Zorgverzekeringswet regelt dat de noodzakelijke zorg voor iedereen toegankelijk is.
Ook al is er n pakket, er zijn verschillende keuzemogelijkheden. Deze worden
Die zorg is wettelijk verzekerd. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen voor de
hieronder toegelicht. Afhankelijk van de mogelijkheden die u kiest, varieert de
zorgverzekering te accepteren. Zorgverzekeraars mogen ook geen hogere premies
premie.
vragen aan oudere of zieke mensen. Hieronder leest u de hoofdlijnen van de wet.
Zorgverzekeraar - U kunt vanaf 1 januari 2006 zelf uw zorgverzekeraar kiezen.
En zorgverzekering voor iedereen
Of u nu veel of weinig verdient, veel of weinig zorg nodig hebt, of u nu jong of oud
bent: u kunt nmaal per jaar van verzekeraar wisselen. Omdat er tussen verzeke-
Ziekenfonds, particuliere verzekeringen en ook de ziektekostenregelingen voor
raars verschillen zijn in kwaliteit, service en premie, kan dat de moeite lonen.
ambtenaren verdwijnen. Er komt n zorgverzekering voor noodzakelijke zorg.
Aanvullende verzekeringen blijven bestaan. U krijgt van uw zorgverzekeraar vr
Aanvullend verzekeren - Het blijft ook na 1 januari 2006 mogelijk om u aanvullend
16 december 2005 een aanbod dat overeenkomt met uw huidige verzekerings-
te verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit. Voor de aanvullende ver-
dekking, inclusief (eventuele) aanvullende verzekering. U kunt bij uw huidige
zekering geldt geen acceptatieplicht. Maar voor het aanbod voor de aanvullende
verzekeraar blijven, maar u mag ook (jaarlijks) van verzekeraar veranderen.
verzekering dat u in december 2005 van uw verzekeraar krijgt, zal deze u zonder
selectie accepteren tot 1 maart 2006. De aanvullende verzekering en de nieuwe
En pakket - Iedereen krijgt een zorgverzekering met een wettelijk vastgelegd
zorgverzekering hoeft u niet bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten.
basispakket. Dat pakket komt overeen met het huidige ziekenfondspakket. Meer
daarover leest u op pagina 8.
Eigen risico - Zorgverzekeraars kunnen u voor het basispakket een aanbod doen
voor een eigen risico tussen 100 en 500 euro. U kunt zelf beslissen of u daar wel
Verzekeringsplicht - Vanaf 1 januari 2006 is iedereen die in Nederland woont of
of niet gebruik van maakt. Kiest u voor een eigen risico, dan moet u de eerste 100
hier loonbelasting betaalt, verplicht een individuele zorgverzekering af te (laten)
tot 500 euro van de zorgkosten zelf betalen. Daar staat tegenover dat u een korting
sluiten. Ouders moeten ook hun kinderen verzekeren. Voor kinderen tot 18 jaar
krijgt op de nominale premie.
is geen premie verschuldigd. Twee groepen zijn niet verzekeringsplichtig:
gemoedsbezwaarden en militairen in werkelijke dienst.
Soort polis - U kunt kiezen tussen twee hoofdvormen of een mix daarvan:
Naturapolis: komt overeen met de werking van het huidige ziekenfonds. Uw zorg-
Acceptatieplicht - Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren die zich aanmeldt
verzekeraar sluit voor zijn verzekerden voldoende contracten met zorgaanbieders
voor de nieuwe zorgverzekering, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid. Het wordt
(zoals ziekenhuizen) om u de verzekerde zorg te leveren. De zorgverzekeraar betaalt
dus makkelijker om van verzekeraar te veranderen. Een zorgverzekeraar mag ook
de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U kunt naar alle zorgaanbieders
geen hogere premie meer vragen op grond van leeftijd of gezondheid. Zo blijft de
gaan waarmee de zorgverzekeraar voor deze polisvorm een contract heeft gesloten.
zorg toegankelijk voor iedereen.
Wilt u toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen contract mee
heeft gesloten, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.
No-claim - U kunt 255 euro terugkrijgen als u geen zorgkosten maakt. Maakt u
Restitutiepolis: komt overeen met de werking van de meeste huidige particuliere
zorgkosten, maar minder dan 255 euro, dan krijgt u het verschil na afloop van het
verzekeringen. Hierbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen, maar moet u in principe
verzekeringsjaar terug. Bezoeken aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg
de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw
tellen niet mee voor de no-claim. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt de no-claim-
zorgverzekeraar vergoed krijgt. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder kunnen
teruggaveregeling niet.
wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

6
7


Wat zit er in het basispakket?
behoudens enkele uitzonderingen, verplicht deze bijdrage volledig aan u te
vergoeden. Dit zal automatisch gebeuren. Deze bijdrage is 6,25% van het inkomen
De Zorgverzekeringswet geeft u recht op geneeskundige zorg. Iedereen heeft
en zal tot een maximale inkomensgrens van circa 30.000 euro worden geheven.
hetzelfde recht op zorg. Het wettelijke pakket komt overeen met het huidige
Bent u zelfstandig ondernemer, dan krijgt u een aanslag van de Belastingdienst.
ziekenfondspakket. U kunt uw aanvullende verzekering behouden of krijgt een
aanbod voor een aanvullende verzekering dat overeenkomt met uw huidige

Wat betekent dat voor u?
dekking. U blijft met de nieuwe zorgverzekering dus verzekerd voor dezelfde zorg
als u gewend bent.

Voor veel mensen vooral ziekenfondsverzekerden is de nieuwe nominale
premie hoger dan de premie die ze nu aan hun verzekeraar betalen. Daar staat
het volgende tegenover:
Met het basispakket bent u verzekerd voor:
1. Een aantal huidige premies komt te vervallen of wordt verlaagd. Zo vervalt voor
Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen,
ziekenfondsverzekerden de procentuele ziekenfondspremie die op het inkomen
medisch specialisten en verloskundigen
wordt ingehouden. Voor particulier verzekerden komen de MOOZ-bijdrage
Ziekenhuisverblijf
en de WTZ-omslagbijdrage te vervallen. Voor alle verzekerden gaat de
Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische
AWBZ-premie omlaag. Dit scheelt aanmerkelijk in uw netto-inkomen.
tandheelkunde en het kunstgebit)
2. Er komt een zorgtoeslag (zie kader). De zorgtoeslag is een tegemoetkoming
Hulpmiddelen
in de premie, die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie en uw inkomen.
Geneesmiddelen
3. Ten slotte zullen per 1 januari 2006 belastingmaatregelen genomen worden
Kraamzorg
om de inkomens verder te ondersteunen.
Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie,
Door deze maatregelen zal de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar zijn.
ergotherapie, dieetadvisering)
Zorgtoeslag

Hoe wordt de zorgverzekering betaald?
Om de verzekeringspremie betaalbaar te houden, is er een zorgtoeslag.
Dit is een tegemoetkoming van de Belastingdienst. Als u in aanmerking komt,
De premie voor de nieuwe zorgverzekering bestaat uit twee delen
krijgt u in september 2005 een aanvraagformulier thuisgestuurd. Ontvangt u
1. Verzekeringspremie, te betalen aan uw zorgverzekeraar
in september geen formulier, terwijl u denkt wel in aanmerking te komen voor
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt voor het wettelijk basispakket een verzeke-
een zorgtoeslag, dan kunt u het formulier bij de Belastingdienst aanvragen.
ringspremie, ook wel nominale premie genoemd, aan zijn verzekeraar. Kinderen
Na het terugsturen hiervan bepaalt de Belastingdienst het recht op en de hoogte
tot 18 jaar moeten wel worden verzekerd, maar betalen geen premie. De hoogte
van uw zorgtoeslag. Deze is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw
van de premie is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de zorgverzekering die u
eventuele partner. U heeft in principe recht op zorgtoeslag bij een inkomen tot
kiest (zie pagina 7). Het is dus interessant om de verschillen in de gaten te houden.
maximaal 25.000 euro als u alleenstaand bent (maximaal 420 euro zorgtoeslag)
Op dit moment wordt geschat dat de gemiddelde premie ongeveer 1100 euro
en bij een gezamenlijk inkomen tot maximaal 40.000 euro als u een meer-
per jaar zal bedragen. Dat bedrag is exclusief aanvullende verzekering. De premie
persoonshuishouden vormt (maximaal 1200 euro zorgtoeslag). Als u het
is onafhankelijk van leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen.
formulier vr 1 november terugstuurt, zorgt de Belastingdienst ervoor dat de
eerste maandelijkse betaling in december plaatsvindt.
2. Inkomensafhankelijke bijdrage via de Belastingdienst
Iedereen die een inkomen heeft, is voor de zorgverzekering ook een inkomens-
afhankelijke bijdrage verschuldigd. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is,
8
9


De nieuwe zorgverzekering samengevat
Nominale premie: Iedereen vanaf 18 jaar gaat een nominale premie aan de zorg-
verzekeraar betalen. Voor uw kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie.
Op deze pagina's staan de hoofdpunten voor u op een rij.
De premie verschilt per verzekeraar en per verzekering, dus het kan de moeite
waard zijn om op de verschillen te letten. Op dit moment wordt geschat dat de
Verzekeringsplicht: U woont in Nederland of u betaalt hier loonbelasting. U bent
gemiddelde premie voor het wettelijk verzekerde pakket ongeveer 1100 euro per
dan verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
jaar zal bedragen.
Automatische overgang:
Inkomensafhankelijke bijdrage: Iedereen die een inkomen heeft, is een inkomens-
U ontvangt vr 16 december 2005 een aanbod van uw verzekeraar voor
afhankelijke bijdrage verschuldigd van 6,25% van het inkomen. Deze bijdrage
een nieuwe zorgverzekering en een aanvullende verzekering. Het aanbod is
wordt door uw werkgever vergoed. Zelfstandigen ontvangen een aanslag van de
afgestemd op uw huidige verzekeringsdekking.
Belastingdienst.
Reageert u niet, dan bent u vanaf 1 januari 2006 automatisch verzekerd voor
uw zorgverzekering. Ook voor het aanbod van de aanvullende verzekering
Oude premies: De procentuele ziekenfondspremie komt te vervallen.
wordt u tot 1 maart 2006 zonder selectie geaccepteerd.
De MOOZ-bijdrage en de WTZ-omslagbijdrage komen te vervallen. De AWBZ-
Tot 1 maart 2006 kunt u opzeggen als u een andere zorgverzekering of zorg-
premie gaat omlaag.
verzekeraar wilt kiezen.
Maar let wel: uiterlijk 1 mei 2006 moet u een zorgverzekering afgesloten hebben.
Zorgtoeslag: Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen heeft u recht op
In alle gevallen betaalt u premie vanaf 1 januari 2006.
een zorgtoeslag. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag op basis
van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. In september 2005 krijgt u het
Acceptatieplicht: U kunt dus bij uw huidige verzekeraar blijven. Wilt u naar een
aanvraagformulier zorgtoeslag thuisgestuurd. Ontvangt u geen formulier, terwijl u
andere verzekeraar, dan is deze verplicht u, ongeacht uw leeftijd, geslacht of
denkt wel in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag, dan kunt u het formulier
gezondheidstoestand, te accepteren voor het wettelijk verzekerde basispakket.
aanvragen bij de Belastingdienst. Wanneer u het formulier vr 1 november 2005
Ook mag de zorgverzekeraar de premie niet laten afhangen van uw persoonlijke
ingevuld terugstuurt, krijgt u de eerste maandelijkse betaling van uw zorgtoeslag op
situatie.
uw rekening gestort voordat u premie voor uw zorgverzekering moet gaan betalen.
Basispakket: Het wettelijk verzekerde basispakket komt overeen met het huidige
Belastingmaatregelen: Om de verzekering betaalbaar te houden, treft de overheid
ziekenfondspakket.
belastingmaatregelen.
Aanvullende verzekering: In de overgang naar de nieuwe zorgverzekering kunt
No-claim: De premie van 1100 euro is inclusief een no-claim van 255 euro. Als u
u uw huidige aanvullende verzekering gewoon behouden. Wilt u naar een andere
geen zorgkosten maakt, krijgt u 255 euro terug van uw verzekeraar. Als u minder
verzekeraar, dan heeft deze voor de aanvullende verzekering geen acceptatieplicht.
dan 255 euro kosten maakt, krijgt u het verschil terug.
Uw zorgverzekering en aanvullende verzekering kunt u bij verschillende zorgverze-
keraars afsluiten.
De vraag: `Bent u ziekenfonds of particulier?'
Keuzemogelijkheden: Als u zich wilt orinteren op andere mogelijkheden dan
is binnenkort verleden tijd. Er komt n nieuwe
het aanbod dat u vr 16 december 2005 van uw verzekeraar ontvangt, heeft u
zorgverzekering voor iedereen.
de volgende keuzemogelijkheden:
- de verzekeraar
- het soort verzekering (natura of restitutie)
- het eigen risico (geen of oplopend van 100 tot maximaal 500 euro)
10
11