Sfeerbeelden van kwaliteitsniveaus
Algemene toelichting
Toelichting
4. Afbouw
1. Algemeen
herbouwwaarde-meter
Onderstaande foto's en toelichting dienen als ondersteu-
De herbouwwaarde-methode is gebaseerd op een driedeling.
ning bij de kwaliteitskeuze van het desbetreffende
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het `type' woning, de
bouwdeel. Er dient voor elk onderdeel een keuze gemaakt
`kwaliteit' van de bouwdelen en de `inhoud'. De aandacht
te worden tussen standaard, hoogwaardig of luxe:
wordt erop gevestigd, dat de genoemde m3-prijzen dienen
voor de globale vaststelling van de gemiddelde herbouw-
Toelichting bij de keuze:
kosten van het getypeerde woongebouw. Dit betekent dat
a. Standaard: Een standaard afbouwpakket kan gekarak-
de herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele
teriseerd worden als een pakket dat gebruikelijk is in
gevallen kunnen afwijken. Bij de berekening van de inhoud
W
een koopwoning in de lagere prijsklasse.
van de woning dient eveneens de inhoud van de aanwezige
oningen
b. Hoogwaardig: Bij een hoogwaardig pakket kan de af-
kelder/souterrain, garage, hobbyruimte, praktijkruimte, vrij-
bouw gekarakteriseerd worden als een gebruikelijk
staande berging e.d. te worden meegenomen. Niet in rede-
pakket voor een midden-categorie koopwoning.
lijke verhouding met de woning staande (bij)gebouwen
dienen apart te worden berekend.
c. Luxe: Een luxepakket kan worden omschreven als een
afbouwpakket van hoge kwaliteit, veelal in een
De genoemde prijzen voor gebouwen met meerdere woon-
woning die gebouwd is volgens de eisen en wensen van
eenheden b.v. appartementen, flats e.d. zijn exclusief de
de gebruiker en die van alle gemakken is voorzien.
kosten van individueel aangebrachte luxe en/of verbeteringen.
De bedragen zijn opgenomen op basis van herbouw, waarbij
herbouwen volgens de huidige eisen (bijvoorbeeld het
Keuken
bouwbesluit) mogelijk is, en zijn inclusief BTW, honoraria voor
de architect, adviseurs e.d.
2. Toelichting bij model
Bij onderdeel 1, bepaling van het type woning, wordt onder-
scheid gemaakt in 5 categorieŽn woningtypen. Hieruit moet
a. Standaard
b. Hoogwaardig
c. Luxe
een keuze gemaakt worden, welke leidt tot een prijsstelling
Ī 7.000
Ī 14.000
Ī 21.000,-
die geldt bij de standaard kwaliteitskeuzen (alle subs a) van
het volgende onderdeel.
Badkamer
Bij onderdeel 2, bepaling van het kwaliteitsniveau, wordt de
kwaliteit van 6 verschillende bouwdelen van de woning
bepaald. Per bouwdeel wordt onderscheid gemaakt in 3
kwaliteitsniveaus welke invloed hebben op de prijs per m3. Om
de keuze te ondersteunen zijn voor 3 categorieŽn schema-
tische beelden c.q. foto's van sfeerbeelden bijgevoegd van
a. Standaard
b. Hoogwaardig
c. Luxe
de beoogde kwaliteit. Indien de kwaliteit afwijkt van de
standaard, wordt de prijs vermeerderd of verminderd met een
rzekeraars
e

percentage dat vermeld staat op het invulformulier.
Woonkamer afwerking
De uiteindelijke prijsstelling per m3 wordt vermenigvuldigd
met de inhoud van de woning om de totale herbouwwaarde te
rbond van V
bepalen.
e
Bepaalde correcties kunnen invloed hebben op de her-
bouwwaarde van de woning. De toelichting hiervoor staat op
het invulformulier.
a. Standaard
b. Hoogwaardig
c. Luxe
Uitgave van het V
Versie 01/05
Schematische beelden van kwaliteitsniveaus
Schematische beelden van kwaliteitsniveaus
1. Bepaling van het type woning
2. Dak en Constructie
3. Gevel
Onderstaande schematische tekeningen geven u de mogelijkheid
Onderstaande figuren dienen als ondersteuning bij de kwaliteits-
Onderstaande figuren dienen als ondersteuning bij de kwaliteits-
de te taxeren woning in een categorie te plaatsen.
keuze van het desbetreffende bouwdeel.
keuze van het desbetreffende bouwdeel.
CategorieŽn:
I rijtjeswoning/hoekwoning
a. Normale kap
a. Normaal
Elke woning in een rijtje wordt beschouwd als een rijtjeswoning.
Onder een normale kap wordt verstaan een kap die een gebruike-
Een normale gevel bestaat uit een gebruikelijke indeling en
Woningen aan het eind van een rijtje, of woningen die meer dan
lijke schuining (300-600) heeft en bedekt is met dakpannen.
gebruikelijke materialen. Het aandeel glas van het geheel kan
1/3 ten opzichte van elkaar verspringen, krijgen een toeslag voor de
normaal genoemd worden en de vorm vertoont geen of zeer
kopgevel. Zie hiervoor de keuze op het invulformulier.
geringe verspringingen.
II 2/1 kap woning
Woningen die geschakeld zijn, bijvoorbeeld door middel van een
garage, waarvan de hoogte maximaal 1,5 laag bedraagt, worden
ook beschouwd als 2/1-kap woning.
III vrijstaande woning
b. Bijzonder (vorm, geleding, materiaal)
b. Hoogwaardig
Elke woning die vrij is van naastgelegen bebouwing is vrijstaand.
Bijzonder is van toepassing wanneer de vorm opmerkelijke bijzon-
De gevel is hoogwaardig als het aandeel glas hoog is en/of de
Woningen in een rijtje, waarbij het contact met de naastgelegen
derheden vertoont, wanneer de geleding veel variatie of ver-
materiaalkeuze luxer is dan gebruikelijk.
bebouwing minimaal is, worden beschouwd als vrijstaand.
springingen heeft of wanneer het materiaal afwijkt van een
normale kap.
IV hoogbouw tot en met 4 bouwlagen
Gestapelde woningen worden over het algemeen als deel van het
gehele blok berekend.
V hoogbouw van 5 tot en met 8 bouwlagen
c. Plat dak
c. Bijzonder (vorm, geleding, materiaal)
Bij gestapelde woningbouw is de grens voor deze methode op 25
Een dak bestaande uit ťťn vlak onder een lichte helling (< 300) kan
Wanneer de gevel in zijn geleding bijzondere eigenschappen
meter gesteld. Het vaststellen van de herbouwwaarde van hogere
worden beschouwd als een plat dak.
vertoont als verspringingen en erkers, wordt deze bijzonder
bebouwing is specialistenwerk.
genoemd. Toepassing van ornamenten en dure materialen zorgen
er ook voor dat de gevel in deze categorie valt.