Hypotheek inventarisatieformulier

Datum gesprek

:
Ingangsdatum Hypotheek :

Doel:

Bestaande bouw
NHG

Nieuwbouw
NHGOversluiten
NHG

Herberekening2e hypotheek
NHG

Onderhandse verhoging
OrientatiePersonaliaGegevens
Aanvrager:
Gegevens
Partner:

man
vrouw


man
vrouw
Naam
:

Adres
:

Postcode/ Woonplaats :

Geboortedatum
:

Geboorteplaats
:

Telefoonnummer
:

E-mail adres
:Sofi-nummer
:

Nationaliteit
:Burgerlijke staat
:
gehuwd
Voorwaarden
ja
nee


gereg. Partner
Voorwaarden
ja
nee


samenwonend
Overeenkomst ja
nee

Gewezen op belang

ja
nee
Eerder huwelijk
:
ja
nee
ja
nee
Inkomen/ werk/ voorzieningen


Aanvrager Partner
Naam werkgever
:

Adres werkgever
:

Postcode Woonplaats :

Dienstverband
: vast
contract


vast
contract
Jaarinkomen (vast)
:

Variabel
:

Intentieverklaring :
ja

nee

ja
nee
Ingangsdatum contract :

Pensioenregeling :
ja

nee

ja
nee
Soort pensioen
:
E.L.
M.L.
B.P.

E.L.
M.L.
B.P.
Pensioendatum
: Indicatie OP
Indicatie OP
Arbeidsverleden > 25 jr. :
dezelfde werkgever

dezelfde werkgever


meerdere. Aantal:

meerdere. Aantal:
Arbeidsongeschiktheid : geen voorzieningen

geen voorzieningen


W.A.O. gatW.A.O. gat


Excedentregeling


Excedentregeling

Inkomensperspectief : Standaard (inflatiecorrectie)
StandaardNegatief
NegatiefPositief

Positief
Bestaande voorzieningen

Levensverzekeringen

Maatschappij Polis
Ingangs
Duur Box Soort Verzekerd Premie Prog. Polis
nummer
datum
bedrag

waarde


Eigen woning

Thuiswonend
Huurwoning
Koopwoning Hoofdsom hypotheek :
Box 1: Box 3: Geldverstrekker

:

Rentepercentage
:

Rentevaste duur
:
rbt:
ja
nee

Hypotheeknummer :

Verhoogde inschr. :

Ingangdatum
:
Verkocht
:
ja
nee (min) verkoopprijs:

Levering
:

E.W. reserve
:


Financiele verplichtingen

Instantie Leningnummer Ingangsdatum
Hoofdsom Maandlast Inlossen

ja
nee

ja
nee

ja
nee

Onderpand

Adres


:
Postcode + woonplaats :
Soort onderpand

:
appartement
Eengezinswoning
Vrijstaand
Koopsom


: k.k.
V.O.N.
Vrije Verkoopwaarde
:
Executiewaarde

:
Leveringsdatum

:
Verbouwing/ meerwerk :
Bouwrente


:
Eigen middelen

:
Datum ontbindende voorw:

Bankgarantie: ja
nee
Notariskantoor

:Overbedeling ivm scheding:Renteprofiel en Risico-analyse

Welke hypotheekvorm heeft u gekozen?

Aflossingsvrije hypotheek (10 punten)
Levenhypotheek (traditioneel), Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek (8 punten)
Vermogensplanning Hypotheek, Levenhypotheek (beleggingen), Flexibel Hypotheekplan (6 punten)
Spaarhypotheek (0 punten)
(Bij een combinatie van bovenstaande hypotheken het puntenaantal van de dominante hypotheek gebruiken; bij meer
gelijke delen het gemiddeld aantal punten toepassen.)

Hoe groot is de kans dat u binnen 5 jaar uw woning gaat verkopen voor vertrek naar het buitenland
of switcht naar een huurhuis?

Groot (4 punten)
Zou kunnen (2 punten)
Klein (0 punten)
Geen kans; uitgesloten (0 punten)

Stel dat de rente aan het einde van de rentevastperiode 2% hoger uitkomt dan wat u nu betaalt,
hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen binnen uw huidige inkomen?

Dit zou erg moeilijk zijn; tegenvallers kan ik niet opvangen. (0 punten)
Ik zou de tegenvaller met moeite kunnen compenseren met andere inkomsten of ik kan met moeite mijn uitgaven
verlagen (1 punt).
Ik zou de tegenvaller kunnen compenseren met andere inkomsten of ik kan mijn uitgaven verlagen. (6 punten)
Dit vormt geen enkel probleem voor mij. (8 punten)

Op welke wijze verwacht u dat uw netto besteedbaar inkomen (rekening houdend met uw
persoonlijke situatie) zich de komende 5 jaar gaat ontwikkelen ten opzichte van nu?

Ik verwacht dat mijn netto besteedbaar inkomen gaat dalen door bijvoorbeeld extra kosten. (0 punten)
Ik verwacht dat mijn netto besteedbaar inkomen redelijk gelijk blijft; maximaal met de inflatie meestijgt. (1 punt)
Ik verwacht dat mijn netto besteedbaar inkomen redelijk zal stijgen door de groei in mijn huidige baan. (3 punten)
Ik verwacht dat mijn netto besteedbaar inkomen fors zal stijgen omdat ik nog een behoorlijke groei in mijn carrière
ga maken (4 punten)

Vragen
Stel dat de rente aan h et einde van de rentevastperiode 2% hoger uitkomt dan wat u nu betaalt.
Hoe gemakkelijk zou u dit voor langere tijd (minimaal 5 jaar) kunnen opvangen uit spaarsaldi en
liquide beleggingen?

Niet, ik heb geen of nagenoeg geen liquide middelen. (0 punten)
Ik kan het de eerste paar jaar wel opvangen, voor een langere periode levert dit wel een probleem op. (2 punten)
Ik heb meer dan voldoende liquiditeiten om alle tegenvallers voor langere tijd op te vangen. (4 punten)

Welke van de volgende stellingen past het beste bij u?

Ik voel me zeker als mijn hypotheekrente voor een lange periode is vastgezet zodat mijn hypotheeklasten voor
een lange tijd gelijk blijven (0 punten).
Ik vind het gemakkelijk dat de hypotheekrente voor een langere periode is vastgezet want dan heb ik er geen
omkijken meer naar (2 punten).
De rente wil ik niet te kort en niet te lang vastzetten zodat ik flexibel ben. (6 punten)
De korte rente is vrijwel altijd lager dan de middellange rente. Zolang de rente lager blijft, profiteer ik van dit
verschil. Als de rente gaat stijgen en ik meer ga betalen dan wanneer ik een middellange rente had gekozen, dan is
dat geen probleem voor mij. (10 punten)

Totaal aantal punten

Het puntenaantal levert een profiel op dat correspondeert met een geadviseerde rentevastperiode:
Puntenaantal
Profiel Advies
rentevastperiode
34 t/m 40
Offensief+
1 - 2 jaar
28 t/m 33
Offensief
3 - 4 jaar
21 t/m 27
Neutraal
5 - 6 jaar
13 t/m 20
Defensief
7 - 9 jaar
0 t/m 12
Defensief+
10 jaar en langer2. FINANCIËLE KENNIS EN ERVARING
2a. Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten:
slecht
matig
voldoende
goed
uitstekend

Motivatie :
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2b. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met (levens)verzekeringen?
Nee, ik heb geen ervaring met verzekeringen
Ja, ik heb diverse verzekeringen

2c. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met hypotheken?
Nee, ik heb geen ervaring met hypotheken
Ja, ik heb al eerder een hypotheek afgesloten
Ja, ik heb nog een hypotheek lopen
Maatschappij
:
Bedrag
:


2d. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met beleggen?
Nee, ik heb geen ervaring met beleggen
Ja, ik heb eerder belegd in:

obligaties

beleggingsfondsen

aandelen

opties en overigen

2e. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met een consumptief krediet (persoonlijke lening of doorlopend krediet)?


Nee, ik heb geen ervaring met consumptief krediet
Ja, ik heb al eerder een consumptief krediet afgesloten
Ja, ik heb nog een consumptief krediet lopen
Maatschappij
:
Bedrag
:

3. RISICOBEREIDHEID
Inzake inkomensverzekeringen

U wilt bij arbeidsongeschiktheid het risico dat uw inkomen vermindert gedeeltelijk afdekken met een verzekering
U wilt bij arbeidsongeschiktheid het risico dat uw inkomen vermindert volledig afdekken met een verzekering
U wilt bij werkloosheid het risico dat uw inkomen vermindert gedeeltelijk afdekken met een verzekering
U wilt bij werkloosheid het risico dat uw inkomen vermindert volledig afdekken met een verzekering

Inzake levens- en pensioenverzekeringen

U wilt volledige zekerheid over het tzt uit te keren bedrag
U aanvaardt kleine /middelmatige /grote fluctuaties in het tzt uit te keren bedrag
U wilt een verzekering met een beleggingscomponent
U wilt geen verzekering met een beleggingscomponent

Inzake hypotheken
U wilt zekerheid dat de hypotheek op het einde van de looptijd volledig is afgelost
U aanvaardt het risico dat een klein/middelgroot/groot deel van de hypotheek op het einde van de looptijd nog niet is
afgelost

Inzake beleggingen
Beleggingen variëren continu in waarde. Hoeveel mag de waarde van uw totale beleggingsportefeuille dalen in een slecht
beleggingsjaar, zonder dat u zich hier onprettig bij voelt?
0%
1 tot en met 5%
6 tot en met 10%
meer dan 10%

Wat is uw beleggingshorizion, met andere woorden hoe lang wilt u uw geld beleggen?
korter dan 2 jaar
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
langer dan 15 jaar


4. DOELSTELLINGEN

4a. Wat vindt u belangrijk in het kader van uw schade-inkomensverzekeringen?

U wilt verzekeringen met hele goede voorwaarden
U wilt verzekeringen met goede voorwaarden en een redelijke premie
U wilt verzekeringen met een zo laag mogelijke premie
U wilt bij arbeidsongeschiktheid een (gedeeltelijke) aanvulling hebben op uw inkomen
U wilt een verzekering die een eventueel verlies van inkomen bij werkloosheid dekt
Anders, namelijk__________________________________________________________

4b. Wat is het doel van uw hypotheek voor wat betreft de hoogte van het te lenen bedrag en de

relatie met uw inkomen?
U wilt een zo hoog mogelijk bedrag lenen
U wilt uw hypotheek op basis van twee inkomens baseren
gedurende de hele periode
gedurende een bepaalde periode namelijk van .........tot .............
U wilt uw hypotheek uitsluitend op basis van één inkomen
Anders, namelijk__________________________________________________________

4c. Wat is het doel van uw hypotheek voor wat betreft de rente en de aflossing?

U wilt een zo laag mogelijke rente
U wilt goede voorwaarden met een relatief goede rente
Anders, namelijk__________________________________________________________

U wilt uw hypotheek aan het einde van de looptijd ineens (gedeeltelijk) aflossen
U wilt tussentijds aflossen
U wilt weten wat fiscaal het meest aantrekkelijke is


4d. Wat is/zijn de doelstellingen van uw levensverzekering(en)
U wilt een levensverzekering om een bepaalde periode te sparen (bijvoorbeeld om de hypotheek af te

lossen, de studie van uw kinderen te bekostigen etc.)
U wilt een levensverzekering die het risico dekt dat u of uw partner (voor een
bepaalde datum) overlijdt
U wilt een vermogen opbouwen op lange(re) termijn bv. als oudedagsvoorziening
U wilt uw levensverzekering gebruiken als aanvulling op uw huidige inkomen
U wilt een levensverzekering om eerder met pensioen te gaan
U wilt een levensverzekering als een aanvulling op uw pensioen en/of AOW
U wilt een levensverzekering die uitvaartkosten dekt
U wilt helemaal geen levensverzekering
U wilt uw levensverzekering gebruiken als aflossing van uw hypotheek

gedeeltelijke aflossing

volledige aflossing
U wilt het rendement uit uw levensverzekering gebruiken voor de studie van uw kinderen
Anders, namelijk__________________________________________________________

5e. Wat is uw belangrijkste beleggingsdoelstelling?
U wilt een vermogen opbouwen op lange(re) termijn bv. als oudedagsvoorziening
U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken als aanvulling op uw huidige inkomen
U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken als aflossing van uw hypotheek
U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken voor de studie van uw kinderen
Anders, namelijk__________________________________________________________