Toelichting op de Inboedelwaardemeter

Algemeen
De Inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de
waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen.
Het puntensysteem van de Inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel
van een groot aantal huishoudens in Nederland. De inboedelwaarde ligt gemiddeld iets boven 45.000,-, maar in uw geval
kan dat natuurlijk lager of hoger zijn. Met het puntensysteem kunt u dat vrij nauwkeurig bepalen.
Let op: de Inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel vast te stellen; de
uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet.

Netto maandinkomen huishouden
Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van alle personen die tot het huishouden behoren. Het inkomen kan
bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen.
Rente en inkomsten u it beleggingen worden niet meegerekend.

WOZ-waarde woning
Dit is de economische waarde van uw woning zoals die is vastgesteld door de gemeente waarin u woont. De WOZ-waarde
(peildatum januari 1999) van uw koop- of huurwoning is te vinden in de aanslag voor de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Voor
eigenhuisbezitters is de WOZ-waarde ook de waarde waarop het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting wordt
gebaseerd. De Inboedelwaardemeter is niet bruikbaar voor woningen met een hogere WOZ-waarde dan 400.000.

Huurdersbelang
Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de woning verstaan die door u als bewoner voor
eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties,
betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen.

Het huurdersbelang is meeverzekerd op uw inboedelpolis. Bij invulling van de Inboedelwaardemeter zult u echter merken dat
u meer punten krijgt voor het huurdersbelang dan alleen het huurdersbelang zou rechtvaardigen. Uit onderzoek is gebleken
dat huishoudens met een huurdersbelang gemiddeld ook een grotere en duurdere inboedel hebben dan huishoudens zonder
huurdersbelang. Dit komt tot uitdrukking in het hogere puntenaanal.

Audio-, visuele- en computerapparatuur
Hieronder vallen:
alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur
alle soorten computerapparatuur (incl. spelcomputers).
alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur.
alle geluids-, beeld-, en informatiedragers (b.v. CD's, diskettes, CD-Rom's)

Lijfsieraden
Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten
dele bestaan uit edel- of ander materiaal, gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.

Bijzondere bezittingen
Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
verzamelingen
antiek
kunst
muziekinstrumenten.