Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars
Verzekerd! 01
12 januari 2005
Levensloopregeling biedt kansen
De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar ingestemd met het Wetsvoorstel
hem heen. Aan de andere kant
VUT/prepensioen en levensloop. Daarmee is na een lange aanlooptijd
kon hij, als één van de architecten
eindelijk duidelijkheid gekomen voor de verzekeringsbedrijfstak. In dit
van de levensloopregeling, wel
Dossier worden naast de ins en outs van het wetsvoorstel ook de
mooi zijn pleidooi kwijt dat `later
praktische gevolgen voor verzekeraars op een rijtje gezet.
met pensioen alleen mogelijk is
als er een goede levenslooprege-
Stap bij een willekeurig ver- ons land zoveel besproken te wor- ling is'."Als je op je veertigste wat
jaarspartijtje naar binnen
den als dé pensioenleeftijd. Toen
gas terug kan nemen, kun je per
en de kans is groot dat het
econoom Lans Bovenberg in sep-
saldo ook langer doorgaan. Of je
gespreksonderwerp `hoe
tember 2003 in een interview
kiest ervoor om met deeltijd-
lang moet jij eigenlijk nog?' op
(Verzekerd! 2) riep dat de pen-
pensioen te gaan op je 62e."
tafel ligt. Nederland is in de ban
sioenleeftijd op termijn fiks
van pensioen, langer doorwerken,
omhoog moet en `we best op ons
Arbeidsparticipatie
nog net wel of net niet met de
zeventigste met pensioen kunnen
ouderen
VUT. Er lijkt geen onderwerp in
gaan', viel heel Nederland over
De moraal van Bovenberg is hel-
der: de arbeidsparticipatie van
ouderen moet omhoog.
En
terecht. Uit cijfers van het CBS
Van ballonnetje tot wet
blijkt dat slechts één op de vijf
mensen boven de zestig jaar een
· Prinsjesdag 2002: het kabinet-Balkenende presenteert zijn plannen rond de
verlofknip, die op 1 januari 2003 het populaire spaarloon moet vervangen.
baan heeft van twaalf uur of
meer. Ook het Verbond is van
· November 2002: minister De Geus schetst in een toespraak de contouren van
een toekomstige levensloopregeling.
mening dat de arbeidsparticipatie
van ouderen omhoog moet, maar
· September 2003: indiening wetsvoorstellen afschaffing fiscale kaders
prepensioen en invoering levensloopregeling bij de Tweede Kamer.
zet wel de nodige vraagtekens bij
de rigoureuze (fiscale) aanpak
· Oktober (14) 2003: naar aanleiding van het Najaarsoverleg wordt besloten de
wetsvoorstellen op te schorten om uiterlijk in april 2004 tot overeenstemming
van het kabinet. "De arbeidsparti-
te komen over alternatieve ingrepen.
cipatie van de groep 55- tot 60-
jarigen is in de afgelopen jaren
· Mei (18) 2004: Voorjaarsoverleg mislukt! Kabinet dient ­ enigszins aangepaste ­
voorstellen voor VUT/prepensioen en levensloop weer in bij Tweede Kamer.
namelijk sterk gestegen, waarbij
de geleidelijke ombouw van
· November (6/7) 2004: Najaarsakkoord gesloten, wetsvoorstel aangepast.
VUT- naar prepensioenregelin-
· November (26) 2004: Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel VUT/pre-
pensioen en levensloop.
gen ongetwijfeld een rol heeft
gespeeld. Om de arbeidspartici-
· Januari (18) 2005: voorbereidend onderzoek Eerste Kamer.
patie verder te verhogen, zouden
· Februari (15) 2005: plenaire behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer.
aanvullende maatregelen moeten
· April 2005: uitvoeringsregelingen levensloop/prepensioen gereed.
worden genomen die ouderen sti-
· Januari 2006: start levensloopregeling en deadline voor implementatie
prepensioenmaatregelen.
muleren langer door te werken.
>
Dossier Levensloop

"Wij zijn niet blij met de heel beperkte ter-
de plannen. Uit TNS NIPO-
(vervolg van pagina 1)
mijn die we krijgen om bestaande regelingen
onderzoek blijkt dat 70% het
aan te passen", reageert Herman Kappelle,
Jammer genoeg kiest het kabinet
kabinetsbeleid afkeurt. Een ruime
directeur Adviesgroep juridische en fiscale
voor een dwangmatige weg door
meerderheid wil voor het 65e jaar
zaken van AEGON, primair op het Wetsvoor-
de fiscale kaders voor het prepen-
stoppen met werken. Het zou in
stel VUT/prepensioen en levensloop. Hij
sioen volledig af te schaffen",
de ogen van het Verbond dan ook
noemt het zelfs "bijna een onmogelijkheid"
schrijft het Verbond in een posi-
beter zijn om de fiscale spilleeftijd
om voor 1 januari 2006 "alles dat moet wor-
tion paper in oktober 2004. Een
niet meteen naar 65 te tillen, maar
den aangepast ook aangepast te hebben."
gemiste kans, aldus het Verbond,
deze minder te verhogen, maxi-
want het zo rigoureus toepassen
maal tot 63 jaar. Daarnaast zou-
Kappelle voorziet dat 2005 straks al ver
van fiscale dwang zal juist ave-
den zoveel mogelijk stimulerende
gevorderd is voordat verzekeraars aan de slag
rechts werken.
maatregelen moeten worden
kunnen. "Eerst moeten de sociale partners er
doorgevoerd, omdat deze veel
uit zien te komen of en hoe ze de pensioen-
Kritische noten
meer zoden aan de dijk zetten. De
regelingen willen aanpassen. En als je leest
Het Verbond staat niet alleen in
Taskforce Ouderen en Arbeid
wat vakbonden roepen, kan het wel even
zijn kritiek op het fiscale beleid
heeft eind 2003 een groot aantal
duren. De vakbonden willen via de pensioen-
van het kabinet. Belangrijke con-
aanbevelingen gedaan, zoals het
regeling het prepensioen weer repareren.
clusie in een recent rapport van
verruimen van de mogelijkheden
Werkgevers willen dat juist niet en dat voor-
Regioplan Beleidsonderzoek:
in deeltijd te werken, het gerichter
spelt naar mijn idee niet veel goeds."
`Afschaffen prepensioen: nut en
kijken naar de inzetbaarheid van
Reactie uit de bedrijfstak Het zal er hoe dan ook wel op uitdraaien dat
noodzaak' (oktober 2004) is dat
ouderen in een organisatie en het
verzekeraars de pensioenregelingen moeten
het effect van de kabinetsplannen
creëren van financiële prikkels
aanpassen en dat is "een enorme klus die niet
wordt geneutraliseerd door de
om langer door te werken. En ten
binnen een jaar kan worden gerealiseerd".
neveneffecten van extra instroom
slotte is er bij het verhogen van de
Liever zou Kappelle zien dat er minimaal een
in de WW en de WIA en door
arbeidsparticipatie, overigens niet
jaar extra tijd wordt gegund. "Als je ziet hoe
gedragseffecten van werknemers.
alleen die van ouderen, een grote
ruim de overgangsmaatregelen voor 55 jaar
Zelfs het officiële adviesorgaan
rol weggelegd voor de levensloop-
en ouder zijn, is het helemaal niet zo'n spec-
van het kabinet, het Centraal
regeling.
taculaire actie om de invoering voor iedereen
Planbureau, `kraakt harde noten
een jaartje op te schuiven."
in het kabinetsbeleid' (Volks-
Sparen voor verlof
krant, 8 oktober 2004) en zet
De levensloopregeling, die deel
Nieuwe productie ­ geen probleem
grote vraagtekens bij zowel nood-
uitmaakt van het Wetsvoorstel
Voor nieuwe producten, bijvoorbeeld levens-
zaak als effecten van de kabinets-
VUT/prepensioen en levensloop,
loop, voorziet Kappelle geen problemen.
plannen. En, niet geheel onbe-
moet op 1 januari 2006 ingaan.
"Daar kunnen we nu al mee aan de slag. We
langrijk, ook de Nederlandse
Het kabinet wil dat alle werkne-
hoeven geen bestaande portefeuille aan te
bevolking kan zich niet vinden in
mers straks kunnen deelnemen >
passen en zullen op 1 januari 2006 met pro-
ducten klaar staan." Het wetsvoorstel biedt
voor levensloop genoeg aanknopingspunten,
meent Kappelle, maar hij vraagt zich wel af
Van de lente naar de herfst
of er veelvuldig gebruik van zal worden
gemaakt. "Acht van de tien mensen wil nog
Econoom Lans Bovenberg wordt wel gezien als de `geestelijk vader'
steeds eerder met pensioen, terwijl dit wets-
van de levensloopregeling. Zijn belangrijkste stokpaardje is dat
voorstel er nou juist op is gericht mensen lan-
mensen in het spitsuur van het leven moeten worden ontzien.
ger aan het werk te houden. Die spanning
"Vroeger was het zo dat als je van school kwam, je meteen een
blijft en daarom verwachten wij dat de
gezin stichtte, maar dat is tegenwoordig heel anders. Jongeren
levensloopregeling met name zal worden
`experimenteren' veel meer voordat ze zich settelen." De `lente' van
gebruikt om eerder met pensioen te gaan.
de loopbaan noemt Bovenberg dat. Na de lente breekt een heel
Sterker nog, de vakbonden hebben letterlijk
drukke zomer aan, waarin mensen én een gezin willen stichten én
gezegd, dat mensen via de levensloop nog
carrière willen maken. Daarna, als de kinderen uit huis zijn, breekt
steeds drie jaar eerder met pensioen kunnen.
de herfst aan, waarin weer meer tijd is voor andere dingen. "Waar
Dan heb ik zoiets van `houd het huisje bij de
het dus op aankomt", aldus Bovenberg, "is hoe we de hete zomer
kerk', noem het pensioen en zorg dat werk-
kunnen verkoelen, door de lente en de herfst daarvoor te gebrui-
nemers vanaf hun 62e met een fatsoenlijke
ken. Dat is waar het bij levensloop om draait."
pensioenregeling kunnen uittreden. Daar-
Belangrijk is volgens Bovenberg dat de overheid zich terughou-
naast kan dan een levensloopregeling
dend opstelt bij het inrichten van de levensloopregeling. "Natuur-
bestaan waarmee tussentijds verlof kan wor-
lijk moet de overheid een fiscaal kader scheppen, maar de rest
den gefinancierd. Het is nu een beetje gekun-
moet ze overlaten aan de markt."
steld: iets dat pensioen is, noem je niet zo,
omdat het per se levensloop moet heten."
2 Verzekerd! Dossier 12 januari 2005

Consistentie vereist
Anders dan de plannen met het
mensen heel flexibel kunnen
baar met de spaarloonregeling.
prepensioen, kunnen de voorstel-
omgaan met vrije tijd in relatie
Het is onze grootste zorg dat de
len voor een levensloopregeling
tot arbeid. De één wil tussentijds
overheid ineens de spelregels ver-
wel op de steun van verzekeraars
een pauze, een ander wil liever
andert als het een groot succes
rekenen. Volgens het Verbond
twee jaar eerder stoppen met wer-
blijkt te worden. Ik hoop van harte
biedt de toekomstige levensloop-
ken en een derde ziet veel heil in
dat de levensloopregeling een suc-
regeling verzekeraars uitstekende
deeltijdwerken. Als de levens-
ces wordt, met name vanwege de
kansen om een steentje bij te dra-
loopregeling goed en consistent
enorme flexibiliteit, maar dan is
gen aan de verhoging van de
wordt uitgevoerd, hebben we een
het wel een vereiste dat de over-
arbeidsparticipatie van ouderen.
fantastisch instrument om op
heid zich ook op de lange duur
"Maar", zo benadrukte Hans
flexibele wijze met werken en
aan de afspraken houdt. Wij kun-
Kadiks, toenmalig voorzitter van
vrije tijd om te gaan."
nen het ons echt niet permitteren
de commissie die zich binnen het
Kadiks legde met opzet veel
om tegen een klant te zeggen dat
Verbond bezighoudt met fiscali-
nadruk op het woord consistent.
het morgen weer over is, omdat er
teit, in februari in Verzekerd!, "dan
"Het kan natuurlijk niet zo zijn
een nieuw kabinet aantreedt dat
moet er wel sprake zijn van een
dat we op 1 januari een regeling in
andere keuzes maakt. Als verzeke-
consistente regeling. Het mooie
het leven roepen die vier jaar later
raars hebben we te maken met
van de levensloopregeling is dat
weer wordt afgeschaft. Vergelijk-
langetermijnverplichtingen."
>
aan de regeling, waarmee ze geld
In de levensloopregeling mag
door werknemers er ook voor
kunnen sparen voor een periode
maximaal 210% van het bruto
kunnen kiezen om eerder te stop-
van onbetaald verlof. Onderlig-
jaarsalaris worden gespaard.
pen met werken. Daarnaast is de
gend doel is dat meer mensen in
Werknemers krijgen per gespaard
totale opbouw verruimd van 150
staat worden gesteld werk en
jaar recht op een levensloopver-
naar 210%.
privé beter te combineren. Het
lofkorting van maximaal 183
Het Verbond meent dat de levens-
Verbond kan zich in grote lijnen
euro bij opname van hun tegoed.
loopregeling na deze laatste aan-
goed vinden in de plannen en
Als het tegoed is gebruikt, kan het
passingen een goed werkbare,
meent dat het wetsvoorstel vol-
weer opnieuw tot het maximum
flexibele en uitvoerbare regeling
doende kansen biedt aan verzeke-
worden aangevuld.
is geworden. "De voorstellen in
raars om levensloop tot een suc-
Het spaarsaldo mag ook worden
het wetsvoorstel maken het
ces te maken.
gebruikt om eerder met pensioen
mogelijk producten te ontwikke-
Het werkt straks als volgt: van het
te gaan. Met het maximale tegoed
len die in grote mate tegemoetko-
brutoloon wordt een bedrag inge-
(210% van het bruto jaarsalaris)
men aan de wensen van de
houden dat op een speciale spaar-
en afhankelijk van de opge-
Nederlandse bevolking", aldus het
rekening van de werknemer
bouwde levensloopkorting kun-
Verbond, dat het vooral belang-
wordt gestort of als premie voor
nen werknemers tussen de drie
rijk noemt dat "mensen individu-
een `levensloopregeling' van de
tot vier jaar eerder stoppen met
eel kunnen sparen voor verlof en
werknemer wordt overgemaakt.
werken tegen 70% van het laatst-
het tegoed zo flexibel mogelijk
In overleg met de werkgever kan
verdiende loon. De werknemers
kan worden opgenomen gedu-
de werknemer ook gespaarde tijd,
die op 1 januari 2006 tussen de 50
rende de hele loopbaan".
bijvoorbeeld overwerkuren of
en 55 jaar zijn, kunnen versneld
Toch toont het Verbond zich niet
adv-dagen, om laten zetten in
het maximale tegoed bij elkaar
op alle punten tevreden. Een
geld. Dit bedrag kan ook op sparen. Zij mogen per jaar meer
belangrijk struikelblok wordt nog
de levenslooprekening worden
sparen dan 12% van hun bruto
gevormd door de anti-cumulatie-
gestort. Jaarlijks kan er maximaal
jaarloon.
bepaling, op grond waarvan
12% van het brutoloon worden
werknemers jaarlijks kunnen kie-
gespaard. Een simpel rekensom-
Laatste wijzigingen
zen tussen deelname aan spaar-
metje leert dat er na twee jaar
Op het nippertje heeft het kabinet
loon of levensloop. "Onwense-
sparen een kwartaal verlof kan
nog enkele belangrijke wijzigin-
lijk", noemt het Verbond deze
worden gefinancierd tegen 100%
gen in het wetsvoorstel voor de
keuze, omdat het een belemme-
van het salaris. En iemand, die tij-
levensloopregeling aangebracht
ring kan vormen voor het goed
dens zijn verlof genoegen neemt
voordat de Tweede Kamer er in
van de grond komen van de
met 70% van zijn inkomen, kan
november 2004 mee instemde. Zo
levensloopregeling. "Een groot
na bijna zes jaar sparen 52 weken
heeft het kabinet onder meer de
aantal mensen zal liever kiezen
verlof financieren.
deeltijdeis laten vervallen, waar-
voor het spaarloon, terwijl uit-
>
12 januari 2005 Verzekerd! Dossier 3

Reactie uit de bedrijfstak
>
voerders terughoudend zullen
praktijk. "Voordat het Wetsvoor-
"Wij vinden het bezigheidstherapie", zegt
zijn het product aan te bieden als
stel VUT/prepensioen en levens-
Patrick Koimans, beleidsadviseur bij Delta
zij niet verzekerd kunnen zijn van
loop door de Eerste Kamer is
Lloyd. "We moeten nu wederom majeure
een min of meer constante pre-
behandeld/goedgekeurd en de-
aanpassingen doen, terwijl we nog maar
miestroom", voorspelt het Ver-
finitief is gepubliceerd in het
nauwelijks zijn bekomen van Witteveen."
bond. Beter zou het dan ook zijn
Staatsblad is de lente van 2005 al
om te kiezen voor een koppeling
in zicht. De gevolgen van de voor-
Koimans noemt een jaar om bijvoorbeeld de
van beide regelingen via een
gestelde wetswijzigingen zijn ech-
pensioenleeftijden in pensioenregelingen aan
imputatieregeling: de inleg in het
ter zo groot dat onmogelijk kan
te passen, veel te kort. "Het lijkt wel of de poli-
spaarloon kan dan in mindering
worden verwacht dat verzekeraars
tiek last heeft van voortschrijdend inzicht. In het
komen op de (maximale) levens-
in enkele maanden tijd alle
verleden kregen we een aantal jaren de tijd en
loopinleg. Helaas bleek voor dit
nieuwe en bestaande contracten
nu moet het in nog geen jaar. Verzekeraars, dat
voorstel geen meerderheid in de
kunnen aanpassen." Het Verbond
moet gezegd, zijn intussen zeer ervaren in het
Tweede Kamer te zijn.
wijst op het feit dat werkgevers en
aanpassen van hun systemen en administratieve
werknemers zowel op centraal als
processen naar aanleiding van wetswijzigingen,
Krappe termijn
decentraal niveau tijd nodig heb-
maar ik betwijfel ten zeerste of we alle wijzi-
Laatste punt van kritiek betreft de
ben om overeenstemming te
gingen op tijd kunnen doorvoeren."
krappe invoeringstermijn. Het
bereiken over de noodzakelijke
Verbond vindt het onbegrijpelijk
aanpassingen. "Pas als dat proces
Pessimistisch
dat het kabinet, in een tijd dat de
rond is, kan de pensioenuitvoer-
Het wetsvoorstel is bij Delta Lloyd sowieso niet
reductie van administratieve las-
der aan de slag. Er is bij de over-
met gejuich ontvangen. Koimans: "Wij zijn
ten zo hoog in het vaandel staat,
gang naar de nieuwe Witteveen-
altijd erg pessimistisch geweest over de levens-
volledig voorbij lijkt te gaan aan
wetgeving toch ook niet voor
loopregeling. Bijna twee jaar geleden hebben
de enorme gevolgen die de plan-
niets voor een overgangstermijn
we een consumentenonderzoek gedaan en
nen hebben voor de uitvoerings-
van vijf jaar gekozen?"
daaruit bleek dat er weinig animo voor een
levensloopregeling zou zijn. Als mensen kun-
nen kiezen tussen `contant geld in de hand' of
Het wetsvoorstel in
`nu sparen voor een aanwending waarvan ik
nu nog niet weet wat ik ermee wil', dan kiezen
vogelvlucht
ze voor consumptieve besteding. In de tussen-
tijd is de levensloopregeling veel in het nieuws
geweest en zal er wel meer animo zijn, maar
het is natuurlijk niet voor niets dat het CPB
De belangrijkste consequenties van het Wetsvoorstel VUT/prepensioen
heeft voorspeld dat de levensloopregeling
en levensloop, zoals dat door de Tweede Kamer is aangenomen, zijn dat
vooral door bemiddelde hogeropgeleide man-
de fiscale facilitering van het huidige prepensioen verdwijnt en een
nen van 55+ zal worden gebruikt om eerder
levensloopregeling wordt ingevoerd. Daarnaast bevat het wetsvoorstel
met pensioen te kunnen."
een aantal andere onderdelen die voor verzekeraars van belang zijn.
Veel liever had Delta Lloyd gezien dat het pre-
Een kort overzicht.
pensioenstelsel was gehandhaafd en een
levensloopregeling was opgetuigd zoals het
VUT en prepensioen
opbouwpercentages binnen het
CDA dat had voorzien. "Het CDA-rapport
De huidige aftrekbaarheid van
Witteveen-kader eerder dit jaar al
`Druk van de ketel' ging veel verder dan de
VUT- en prepensioenpremies
in.
huidige regeling, namelijk ook aanpassingen
komt te vervallen. Voor nieuwe
Voor mensen die op 1 januari
in de sociale zekerheid. Dat maakte de levens-
producten geldt dit al per 1 janu-
2005 55 jaar of ouder zijn, geldt
loopgedachte interessanter. Het compromis
ari 2005; de producten die op die
een overgangsregeling: de pre-
dat nu uit de bus is gekomen, moet meer als
datum al bestaan, moeten per pensioenpremies blijven voor
lapmiddel voor het afschaffen van het prepen-
1 januari 2006 zijn gewijzigd. Een
deze groep in principe aftrekbaar.
sioen worden gezien en niet als een nieuwe
en ander betekent niet dat
Wel dienen, op basis van een in de
regeling waardoor mensen in het spitsuur van
(pre)pensioenregelingen geen
Tweede Kamer aangenomen
het leven even gas terug kunnen nemen."
lagere uittreedleeftijd dan 65
amendement, deze prepensioen-
Toch is Delta Lloyd zich al zeer vroeg gaan
mogen kennen, alleen de premies
regelingen te zijn voorzien van
verdiepen in een levensloopproduct. "Nie-
voor het prepensioen zijn niet lan-
een mogelijkheid tot actuariële
mand weet of de levensloopregeling een suc-
ger fiscaal gefaciliteerd. Ondanks
herrekening en deeltijdprepen-
ces zal worden, maar door het afschaffen van
eerdere voorstellen wordt de
sioen.
de prepensioenregeling en het feit dat
aftrekbaarheid van premies voor
Mensen die 40 jaar in een pen-
levensloop als vervanger voor eerder pensio-
het oudedagspensioen niet aange-
sioenregeling hebben deelgeno-
neren grote potentie heeft, gaan wij mee.
tast. Het kabinet trok de voorstel-
men, mogen door de nieuwe
Wij realiseren ons dat je je kansen moet grij-
len omtrent verlaging van de
maatregelen vanaf 63 jaar alsnog
pen en als een van de eersten een product op
de markt moet brengen."
4 Verzekerd! Dossier 12 januari 2005

"Natuurlijk zien wij ook dat de arbeidspartici-
met pensioen, onder bepaalde
patie van 55-plussers omhoog moet. Dit wets-
voorwaarden. Pensioenfondsen
Stamrechtvrijstelling
voorstel levert een bijdrage aan het verhogen
krijgen vanaf 1 januari 2006 de
In tegenstelling tot hetgeen door
van die arbeidsparticipatie, maar het is
mogelijkheid afkoop van prepen-
het kabinet was voorgesteld, blijft
slechts `een van de mogelijkheden'. Er kleven
sioenrechten toe te staan. In dat
de (gouden handdruk) stam-
grote nadelen aan", aldus Marco Keim, alge-
kader moeten pensioenfondsen
rechtvrijstelling vooralsnog over-
meen directeur bij Zwitserleven.
in 2006 hun deelnemers informe-
eind. De toekomst van die vrij-
ren over de waarde van hun pre-
stelling zal nu worden besproken
Net als zo ongeveer alle verzekeraars zet Zwit-
pensioen. Zowel voor de moge-
in de SER-commissie die advi-
serleven vooral een groot vraagteken bij de
lijke afkoop van het prepensioen
seert omtrent de toekomst van de
deadline van het kabinet. "De datum van
als de 40-deelnemingsjarenrege-
WW. Op basis van dat advies ­
1 januari 2006 is in onze ogen niet haalbaar. Het
ling moeten nog nadere regels
dat uiterlijk op 1 april 2005 moet
aanpassen van een pensioenregeling vergt nu
worden opgesteld door het minis-
verschijnen ­ wordt besloten of
eenmaal overleg (en dus tijd) tussen werkgever
terie van SZW, in overleg met
de vrijstelling in het Belasting-
en werknemer. Daarnaast moeten wij onze
onder meer het Verbond.
plan 2006 alsnog wordt afgeschaft
klanten ruim van tevoren informeren over de
of aangepast.
gevolgen van deze wijziging op de pensioenre-
Levensloopregeling
geling en ze moeten tijdig aangepaste voorstel-
Per 1 januari 2006 zal een indivi-
len ontvangen. Dat betekent dat wij de wijzi-
duele levensloopregeling worden
derneming van een pensioen-
Reactie uit de bedrijfstak gingen voor 1 juli in ons offertesysteem moeten
ingevoerd, waarmee kan worden
fonds. Deelname aan dit collec-
hebben doorgevoerd. Een geweldige uitda-
gespaard voor tussentijds verlof.
tieve contract is niet verplicht.
ging, maar waarschijnlijk niet haalbaar."
Per jaar kan een bedrag ter
De eis dat direct voorafgaand aan
grootte van 12% van het bruto
het pensioen het levensloop-
Uitvoeringslasten
inkomen worden gespaard. In
tegoed alleen in deeltijd zou kun-
Ronduit jammer noemt Keim het dat het kabi-
totaal kan de levenslooppot wor-
nen worden opgenomen,
is
net geen aansluiting heeft gezocht bij zowel
den bijgevuld totdat deze 210%
komen te vervallen, zodat door
huidige als toekomstige wetgeving. "Het kabi-
van het jaarinkomen bedraagt. Na
middel van opname uit het
net heeft een kans laten liggen om de eigen
opname van het verlof mag het
levenslooptegoed eerder kan wor-
verantwoordelijkheid van de burger voor zijn
tegoed weer volledig worden aan-
den gestopt met werken. Ook
pensioen te vergroten. Ik noem dat wel eens
gevuld. Werknemers van 50 jaar
wordt het mogelijk een krediet-
het principe dat `honing beter werkt dan azijn'.
en ouder kunnen extra snel
faciliteit aan te bieden, op grond
Ook de betrokkenheid van werkgevers en
sparen.
waarvan een werknemer verlof
werknemersorganisaties had vergroot kunnen
Over de inleg in de levensloop-
kan opnemen voordat het beno-
worden door ze verantwoordelijk te maken
regeling hoeft geen belasting te
digde tegoed is gespaard en dit
voor een forse toename van de arbeidspartici-
worden betaald. Dit gebeurt ­
later terugbetaalt uit toekomstige
patie binnen enkele jaren."
door toepassing van de omkeer-
levensloopstortingen als hij weer
Ander ­ groot ­ nadeel van het huidige wets-
regel ­ pas als het tegoed wordt
(volledig) aan de slag gaat.
voorstel zijn de vele extra uitvoeringskosten. In
opgenomen. Er zijn wel premies
Een werknemer kan niet gelijk-
Keim's ogen onnodige extra lasten. "Als het
voor de werknemersverzekerin-
tijdig gebruikmaken van de spaar-
kabinet beter had aangesloten bij zowel de hui-
gen verschuldigd. Werknemers
loon- en de levensloopregeling
dige als toekomstige wetgeving, hadden de uit-
krijgen een extra heffingskorting
vanwege de in te voeren anti-
voeringslasten een stuk lager uitgevallen. Zo is
van maximaal 183 euro per
cumulatiebepaling,
waardoor
de Nieuwe Pensioenwet nog niet definitief en
gespaard jaar bij opname van het
wordt bepaald dat slechts aan een
ook deze wet zal weer tot extra uitvoeringskos-
tegoed.
van beide regelingen kan worden
ten leiden. Waarom kan de invoering van beide
Werkgevers kunnen meebetalen
deelgenomen. Voor de door het
wetten niet samenvallen?
aan de levensloopregeling van
Verbond voorgestelde imputatie-
Bovendien", zo benadrukt hij, "heeft het verle-
hun werknemers, mits de werkge-
regeling, waardoor gelijktijdige
den wel aangetoond dat de weg van geleide-
ver geen voorwaarden stelt aan
deelname aan beide regelingen
lijkheid ook tot een gewenst resultaat kan lei-
het moment van opname van ver-
mogelijk zou worden, bleek ­ om
den. Het Pensioenconvenant is een goed
lof en de werkgeversbijdrage ook
budgettaire redenen ­ in de Tweede
voorbeeld. Werkgevers en werknemers zijn er
wordt betaald aan werknemers
Kamer onvoldoende steun.
samen in geslaagd de kosten van pensioenre-
die niet meedoen aan een levens-
In de levensloopregeling kan
gelingen in Nederland niet te laten toenemen.
loopregeling.
voorts ­ in tegenstelling tot het
De overheid zou een vergelijkbaar convenant
Hoewel levensloop een individu-
oorspronkelijke wetsvoorstel ­
kunnen sluiten met werkgevers en werkne-
eel product is, kunnen werkgevers
alleen in geld worden gespaard
mers, dat ertoe moet leiden dat de stijgende
en werknemers afspraken maken
(en dus niet ook in tijd!). De
arbeidsparticipatie nog sneller toeneemt. Bijko-
over een collectief contract voor
levensloopregeling zal ten slotte
mend voordeel zou zijn dat een dergelijk con-
een levensloopproduct met een
binnen vier jaar na 1 januari 2005
venant het beperken van de fiscale gevolgen
bank, verzekeraar of dochteron-
worden geëvalueerd.
voor VUT en prepensioen overbodig maakt."
5 Verzekerd! Dossier 12 januari 2005


Behandeling Eerste Kamer bijna van start
Als alles volgens plan verloopt, zal de Eerste Kamer nog deze maand
regels die nog moeten worden
het Wetsvoorstel VUT/prepensioen en levensloop behandelen. Formeel
uitgewerkt. "Wij hebben herhaal-
gezien kunnen de Eerste-Kamerleden alleen `ja' of `nee' tegen het
delijk overleg gevoerd met de
voorstel zeggen, maar het Verbond hoopt dat de Eerste Kamer hier en
ministeries van SZW en Finan-
daar nog wel een mits of een maar aan haar `ja' verbindt.
ciën over de vormgeving van de
levensloopregeling. De hoofdlij-
Volgens het Verbond is de nistraties en -systemen.Het is nen zijn nu vastgelegd in het
datum waarop de voor-
niet ondenkbaar dat het jaar 2005
wetsvoorstel, maar een groot aan-
genomen wetswijzigin-
dan al voor een groot deel is ver-
tal details moet nog worden uit-
gen voor bestaande
streken, terwijl de aanpassingen
gewerkt. Het kabinet heeft toege-
(pre)pensioenregelingen moeten
te grootschalig zijn om deze in
zegd deze nadere regels op 1 april
zijn doorgevoerd (1 januari 2006)
een paar maanden te realiseren."
2005 gereed te hebben en wij wil-
volstrekt onhaalbaar.
"Voor
len graag op zeer korte termijn
implementatie is beduidend meer
In overleg blijven
betrokken worden bij de uitwer-
tijd, minimaal 2 à 3 jaar, nodig
In de brief geeft het Verbond ten
king, zodat we in goed overleg
om alles op een goede manier te
slotte met klem aan graag betrok-
kunnen komen tot een werkbaar
kunnen verwerken", schrijft het
ken te willen blijven bij de nadere
uitvoeringskader."
Verbond eind 2004 in een brief
aan de Eerste Kamer, waarin een
vergelijking wordt gemaakt met
de `Witteveen-operatie'. "Daar-
voor is toen wel ruim de tijd gege-
ven (5 jaar) voor implementatie,
terwijl er nu minder dan een jaar
rest om de vele honderdduizen-
den regelingen aan te passen."
Het Verbond wijst erop dat niet
alleen de technische aanpassingen
door uitvoerders van belang zijn.
"Eerst moet er nog overleg plaats-
vinden tussen werkgevers en
werknemers over de manier
waarop met de nieuwe wetgeving
wordt omgegaan. Daarna moeten
alle pensioenreglementen worden
aangepast, zodat de fiscus en De
Nederlandsche Bank deze kun-
nen beoordelen. Pas als dat alle-
maal achter de rug is, kunnen uit-
voerders daadwerkelijk aan de
slag met het aanpassen van
(pre)pensioencontracten, -admi-
Colofon
Redactie
Redactiesecretariaat
Vormgeving
Marjolein Dekker (hoofdredacteur)
Olga van Droffelaar
Artmark BNO, Rijswijk
Verzekerd! Dossier is een uitgave van
Miranda de Groene
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag
het Verbond van Verzekeraars en
Geert Gunneweg
Telefoon 070-3338704
Druk
bedoeld om politici, media, beleids-
Laura Rath
Telefax 070-3338680
DeltaHage bv, Den Haag
makers, verzekeraars en andere opi-
nion leaders te informeren over de
Abonnementenadministratie
E-mail: verzekerd@verzekeraars.nl
ISSN: 1573-2436
activiteiten van het Verbond en ont-
Hilde van Diest
wikkelingen in de verzekerings-
Telefoon 070-3338681
Verbond op internet:
bedrijfstak.
E-mail: h.van.diest@verzekeraars.nl
www.verzekeraars.nl