Het Waarborgfonds Motorverkeer
in welk geval - en wat te doen


Achtergrond
Het Waarborgfonds,
bij schade door
motorrijtuigen
Het kan jammer genoeg gebeuren: u
wordt aangereden door een motorrijtuig
en daardoor heeft u schade. Voor zulke
schade moet de veroorzaker verzekerd
zijn - zo is dat in Nederland wettelijk
geregeld. Maar soms kunt u toch geen
schadevergoeding krijgen. Als de dader
onbekend is, bij schade door een onverzekerd of gestolen motorrijtuig,
of als de verzekeraar failliet is. In zulke gevallen kan het
Waarborgfonds Motorverkeer dan inspringen. In Nederland ťn soms
ook in de andere landen van de Europese Unie.
B i j s c h a d e d o o r o n b e k e n d g e b l e v e n , o n v e r z e k e r d e
e n g e s t o l e n m o t o r v o e r t u i g e n
Het Waarborgfonds is er alleen voor schade die is veroorzaakt door een
motorrijtuig (zoals een auto, motor of bromfiets) of door een aanhangwagen
die daaraan gekoppeld is. Als de schade bijvoorbeeld is veroorzaakt door een
fiets, door vandalen of een winkelwagentje, kunt u helaas geen beroep op ons
doen. Bovendien moet vast staan dat u niet zelf aansprakelijk bent voor de
schade.
W a a r o m b e s t a a t h e t W a a r b o r g f o n d s ?
Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 ontstaan met de Wet aansprakelijkheids-
verzekering motorrijtuigen. Iedere bezitter/houder van een motorrijtuig is volgens die
wet verplicht zijn voertuig te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprake-
lijkheid (w.a.). Het Waarborgfonds is ingesteld voor de gevallen waar het slachtoffer
de verzekeraar van de schadeveroorzaker niet kan aanspreken. Het fonds wordt voor-
namelijk bekostigd uit de premie voor de w.a.-verzekeringen voor motorrijtuigen.

H e t W a a r b o r g f o n d s i n v i j f g e v a l l e n
Kortom, u lijdt schade die veroorzaakt is door een motorrijtuig, u bent er zelf
niet voor aansprakelijk, maar u kunt de kosten toch niet op de verzekering van
de tegenpartij verhalen. Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds in
de volgende vijf gevallen:
1
De veroorzaker is met zijn motorvoertuig doorgereden, en u kunt zijn
identiteit niet achterhalen.
2
U weet wel wie de bestuurder is, maar het voertuig blijkt niet verzekerd
te zijn.
3
De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij wegens geloofsovertuiging
daarvoor een vrijstelling heeft ťn u kunt met hemzelf de schade niet of
niet helemaal regelen.
4
Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was gestolen en de
bestuurder wist dat. Let op: als uw auto (of bromfiets, motor, enz.)
gestolen wordt, vergoedt het Waarborgfonds niet de schade aan uw
eigen voertuig.
5
Het motorvoertuig was wel verzekerd, maar de verzekeringsmaatschappij
is failliet.
Vo o r i e d e r e e n - s o m s w e l e i g e n r i s i c o
Tot slot: het Waarborgfonds is er voor iedereen die benadeeld is door een
ongeval met een motorvoertuig. Of u nu als voetganger bent aangereden, of u
bent autobestuurder, fietser, of bijvoorbeeld eigenaar van een omvergereden
tuinmuur.
Voor materiŽle schade geldt overigens een eigen risico van e 136,- per
benadeelde.


Wat te doen
Schade door een motorrijtuig
Heeft u schade opgelopen door
een motorvoertuig van een
ander? En kunt u de schade niet
verhalen op de verzekeraar van
die tegenpartij? Dan kunt u
wellicht een beroep doen op het
Waarborgfonds. Doorloopt u de
volgende stappen. Want voordat u voor een vergoeding in aanmerking
komt, worden er van uzelf ook de nodige inspanningen verwacht.
Schade in het buitenland? Kijk op de volgende pagina!
-
Kijkt u eerst voorin deze brochure bij `Achtergrond' of voor u een van de
genoemde situaties 1 t/m 5 geldt. Want alleen dan kunt u in aanmerking
komen voor schadevergoeding.
-
Als de schadeveroorzaker onbekend is, moet u vervolgens alle mogelijke
moeite doen om alsnog achter de gegevens van de tegenpartij te komen.
Informeer bijvoorbeeld bij omwonenden en bij andere mogelijke getuigen
of ze iets gezien hebben. Doe in ieder geval ook aangifte bij de politie.
-
Is de tegenpartij wťl bekend - ook al is hij niet verzekerd - dan moet u hem
schriftelijk aansprakelijk stellen, met een brief waarin u omschrijft dat een
aanrijding met de tegenpartij heeft plaatsgevonden, waar en wanneer, en
met welke schade, en dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor de
schade, en waarom. Een kopie van die brief voegt u bij uw aan ons te
richten verzoek om schadevergoeding.
-
Ook heeft u bewijs nodig. Voor de duidelijkheid: het is daarbij niet
voldoende als alleen u zelf een verklaring aflegt en verder geen bewijs
aanvoert. U zult normaal gesproken via ooggetuigen moeten bewijzen dat
er inderdaad sprake is geweest van een ongeval en wat hiervan de oorzaak
is geweest. Een rapport of proces-verbaal van de politie is noodzakelijk.

Rondvragen, bewijs ver zamelen, aansprakelijk stellen: zelf doen!
-
Vraag vervolgens bij ons het zogeheten `Verzoek om schadevergoeding' en
de nodige getuigenformulieren aan. Dat kan telefonisch of per e-mail, de
contactgegevens vindt u achteraan deze folder. Of, nog sneller, u kunt het
formulier downloaden via onze website www.wbf.nl.
-
Volg daarna de aanwijzingen bij het `Verzoek om schadevergoeding' op en
zend ons het volledig ingevulde en ondertekende formulier, samen met een
kopie van het Europees Schadeformulier, en de gevraagde documentatie
zoals getuigenverklaringen, politierapport, eventuele rekeningen, schade-
begrotingen e.d.
-
Overigens: wacht niet te lang met een claim indienen. Er geldt namelijk
voor het Waarborgfonds een verjaringstermijn van drie jaar, gerekend vanaf
de ongevalsdatum.
... e n d a n
Nadat uw `Verzoek om schadevergoeding' door ons is ontvangen, krijgt u een
eerste reactie met nadere informatie over het vervolg.
Wij streven ernaar een verzoek om schadevergoeding binnen twee maanden
na indiening af te handelen, mits alle stukken voorhanden zijn. Voor letsel-
schade geldt dat de afhandeling ook afhangt van de tijd die nodig is voor
genezing. In die gevallen gaat het uiteraard om maatwerk. Er kan vertraging
ontstaan door oorzaken waar ook wij geen invloed op hebben, bijvoorbeeld
als het langer duurt om noodzakelijke gegevens (zoals politiegegevens) op te
vragen. Daarvoor vragen wij dan uw begrip.
Denk aan tijdige aangifte bij de politie. Doe bij omwonenden navraag
of zij iets hebben waargenomen!
Let op: regelmatig vragen wij de getuigen om nadere informatie.
Ook moeten de getuigen uiteraard zo nodig bereid zijn hun verklaring
onder ede te bevestigen.

Tot slot
U w p e r s o o n s g e g e v e n s
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie
Systeem van verzekeraars.
Wij gaan steeds zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Voor verwerking
van de gegevens is het Reglement Persoonsregistratie van het Waarborgfonds
van toepassing. U kunt de hoofdpunten van dit reglement nalezen op
www.wbf.nl
N i e t t e v r e d e n , k l a c h t e n ?
Wij doen ons best om u zorgvuldig, vlot en vriendelijk te helpen. Mocht u
echter klachten hebben over de manier waarop het Waarborgfonds uw claim
heeft afgehandeld, of - in het algemeen ≠ hoe u door ons bent behandeld, dan
kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Waarborgfonds Motorverkeer,
Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk.
Wanneer het oordeel van deze klachtencommissie voor u niet bevredigend is
kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag (telefoon 070 333 89 99).
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden kunt u het
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
M e e r w e t e n , o f c o n t a c t ?
Kijk op onze website www.wbf.nl
Postadres:
Waarborgfonds Motorverkeer Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk
Bezoekadres (alleen op afspraak):
Verrijn Stuartlaan 14, Rijswijk
telefoon: 070 340 82 00
e-mail: info@wbf.nl
D i s c l a i m e r
Deze brochure bevat een vereenvoudigde weergave van de regels en voorwaarden.
Aan deze tekst kunt u dan ook geen rechten ontlenen.
1/0
4


O o k b i j p a r k e e r s c h a d e : b e w i j s v e r e i s t
Ook als uw geparkeerde voertuig schade oploopt door een onbekende, zult u moeten
bewijzen dat u niet zelf aansprakelijk was ťn dat een motorvoertuig de schade heeft
veroorzaakt. Een bijdrage aan het bewijs kan een verklaring zijn van iemand die heeft
gezien dat uw motorrijtuig onbeschadigd werd geparkeerd en daarna op dezelfde
plaats met schade werd aangetroffen, zonder dat er in de tussentijd mee gereden is.
Wat te doen - bui
Schade buiten Nederland
Ook als een motorrijtuig buiten Nederland
bij u schade veroorzaakt, kunt u soms een
beroep doen op het Waarborgfonds. Let
op: de bijbehorende regelingen zijn nogal
gecompliceerd, deze brochure kan maar een
vrijblijvende samenvatting geven. Neemt u
bij twijfel contact op met uw eigen verzekeraar of met ons.
D e s c h a d e r e g e l a a r : d e N e d e r l a n d s e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n
b u i t e n l a n d s e v e r z e k e r a a r
Iedere autoverzekeraar in de Europese Unie moet in alle andere E U-landen
een zogeheten `schaderegelaar' hebben. Bij die vertegenwoordiger kunt u
bij terugkomst in uw eigen land en eigen taal een vordering indienen. Als u
bijvoorbeeld in Frankrijk door een Franse auto bent aangereden, dan heeft
de Franse verzekeringsmaatschappij van die auto een vertegenwoordiger in
Nederland.
W a t t e d o e n b i j s c h a d e b u i t e n N e d e r l a n d
Als u in een andere E U-lidstaat* schade heeft opgelopen die is veroorzaakt
door een motorvoertuig, doet u dan het volgende.
-
Informeer bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars
(www.nlbureau.nl of Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk) waar de buitenlandse
auto verzekerd is en wie hier als schaderegelaar (zie hierboven) optreedt.
-
Bij die schaderegelaar kunt u dan terecht met uw claim. Die schaderegelaar
past overigens wel het recht toe van het land waar het ongeval is gebeurd.


Ook hier is alleen een verklaring van uzelf niet genoeg. Daarnaast
kunnen getuigen - of de politie - wellicht bevestigen dat ze
sporen aangetroffen hebben die wijzen op een aanrijding
met een ander motorvoertuig. Denk aan afgereden onderdelen
van een andere auto, glas, modder uit een spatbord, of
bijvoorbeeld laksporen op de beschadigde auto.
uitenland
-
in het voorbeeld: het Franse recht. Daardoor worden bijvoorbeeld parkeer-
schaden door onbekenden in het buitenland zelden vergoed: de dekking
van de buitenlandse waarborgfondsen is namelijk vaak beperkter dan de
onze.
N i e t t e v e r h a l e n ? D a n h e t W a a r b o r g f o n d s
Het kan gebeuren dat u geen beroep kunt doen op de verzekeraar van het
motorvoertuig dat u in het buitenland heeft aangereden. Als u schade heeft
door een aanrijding met een motorvoertuig binnen de Europese Unie, kunt u
in de onderstaande gevallen wellicht een schadevergoeding krijgen van het
Waarborgfonds Motorverkeer in Nederland:
1
Het motorrijtuig dat de schade veroorzaakte kan niet worden achterhaald.
2
De verzekeraar van de veroorzaker kan niet binnen 2 maanden worden
gevonden.
3
De buitenlandse verzekeraar heeft geen schaderegelaar - zie hiervoor -
in Nederland benoemd.
4
De buitenlandse verzekeraar of diens schaderegelaar heeft niet binnen
3 maanden na uw verzoek tot schadevergoeding een gemotiveerd
antwoord gegeven.
Is een van deze gevallen 1 t/m 4 voor u van toepassing, neemt u dan contact
met ons op. Dan hoort u wat de verdere stappen en vereisten zijn.
* To t d e E u r o p e s e U n i e b e h o r e n :
BelgiŽ, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, ItaliŽ, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal,
SloveniŽ, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk (Groot-BrittanniŽ) en
Zweden. Genoemde regels gelden ook voor Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.