Zeker zijn van een stabiel inkomen
NnL


1
Zeker zijn van een stabiel inkomen
Een aannemer neuriet een liedje terwijl hij zijn ladder opklimt. Een kapster bespreekt
met haar vaste klant een nieuw kapsel. Werken lijkt zo vanzelfsprekend. Voor wie ziek
wordt of een ongeluk krijgt is dat niet meer zo. Bijvoorbeeld als de rug ineens parten
speelt door een jarenlange overbelasting. Of bij concentratieverlies op het werk door
een burn out. Bij alle ellende volgt vaak een forse teruggang in inkomen. Dus is het zaak
dat de zelfstandig ondernemer of de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan.
Nationale-Nederlanden biedt haar klanten een uitgebreid pakket verzekeringen.
Ook zijn wij actief bij reïntegratie en preventie. Voor wie zeker wil zijn van een stabiel
inkomen bij arbeidsongeschiktheid en van een verantwoorde werkhervatting.
Zelfstandige
Werknemer
Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid? Nu de
Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid? Raakt
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
een werknemer arbeidsongeschikt, dan is de werkgever
(WAZ) is vervallen, ontvangt een zelfstandig onder-
verplicht het salaris de eerste twee jaar door te betalen.
nemer bij arbeidsongeschiktheid geen basisuitkering
Het eerste jaar is dat in ieder geval 70% van het salaris.
meer. Hij of zij ontvangt helemaal niets! Om de
continuïteit van de onderneming niet in gevaar te
De meeste werkgevers vullen het inkomen in het
brengen, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering
eerste jaar ­ naast de verplichte 70% ­ aan tot 100%.
(AOV) dus een noodzaak!
In het tweede jaar betaalt de werkgever maximaal 70%
van het laatstgenoten salaris (incidenteel is dit meer).
Naast zakelijke gevolgen is arbeidsongeschiktheid
Na deze twee jaar gaat de WAO-uitkering in.
ook van invloed op de privésituatie. De vaste lasten
De uitkering bedraagt 70% van het salaris.
gaan immers gewoon door, net als de kosten van de
Met een maximum van 70% van de WAO-loongrens,
opgroeiende kinderen. Ook dan biedt een AOV
ca 44.000,-, is dit ca. 31.000,-.
uitkomst. Het gezin wordt zo zekerheid geboden,
mocht de zelfstandige tijdelijk, of in het ergste geval
Dit is de WAO-loondervingsuitkering. De looptijd is
permanent, niet meer kunnen werken.
afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Daarna kan
een werknemer nog een WAO-vervolguitkering ontvangen.
Voor de zelfstandige een AOV op maat Met een
Deze uitkering bedraagt 70% van het minimumloon
AOV verzekert een zelfstandig ondernemer het
aangevuld met een leeftijdsafhankelijke toeslag.
inkomen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.
Dit kan tot 80% van het inkomen. Kijk bij de AOV-
Ook voor de werknemer een AOV Een werknemer
wijzer in deze brochure welke AOV het beste bij uw
met een inkomen vanaf ca. 44.000,- (WAO-loongrens)
relatie past.
kan met een AOV het inkomen aanvullend verzekeren
tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Dit kan
tot 80% van het inkomen.
Ook kan een werknemer zijn vaste lasten verzekeren
zoals hypotheek, huur of lening. Kijk bij de AOV-
wijzer in deze brochure welke AOV het beste bij uw
relatie past.

2
Wij bieden niet alleen producten, maar ook oplossingen
voor een verantwoorde reïntegratie, zoals blijkt uit de
volgende case.
Arbeidsongeschiktheid: voorop staat een snelle
terugkeer
De directeur van een meubelfabriek zit thuis met
De rugklachten worden behandeld met fysio-
ernstige rugklachten. Behalve met rugklachten
therapie en de man volgt een intensieve cursus
kampt hij ook met twijfels over zijn toekomst.
stresspreventie. Daarnaast groeit, tijdens het
Afgelopen jaar ging zijn bedrijf van tien naar
regelmatige contact tussen de arbeidsdeskundige
zestig medewerkers. Een mooi succes, maar toch
en de directeur, het plan om een ervaren
werkte de directeur in het begin met veel meer
bedrijfsleider aan te trekken. De directeur kan
plezier dan tegenwoordig. Hij mist het handwerk.
zich dan meer bezighouden met het vak waar hij
Nu is hij de hele dag bezig met organisatie en
echt enthousiast van wordt: meubels ontwerpen.
bedrijfsvoering. Hier ligt eigenlijk zijn hart niet en
hij beschikt evenmin over de juiste management-
Goede begeleiding bij terugkeer naar het werk is
vaardigheden.
heel belangrijk.

3
Wat biedt Nationale-Nederlanden uw relatie
Preventie en herhaling voorkomen
nog meer?
Niet alleen een snelle reïntegratie, maar ook het
Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn alle
voorkomen van arbeidsongeschiktheid is belangrijk
partijen gebaat bij een snelle terugkeer in het arbeids-
voor de toekomst. De arbeidsdeskundige onderzoekt
proces. Dat heeft bij onze reïntegratieondersteuning
samen met de verzekerde hoe oorzaken kunnen worden
prioriteit. Want hoe langer het duurt voordat iemand
weggenomen, zodat herhaling wordt voorkomen.
weer kan werken, hoe moeilijker het vaak wordt zich
Denk hierbij aan (rug)training, stresspreventie
weer op z'n plaats te voelen op het werk.
en stressbeheersing, verbetering van de arbeids-
omstandigheden, reorganisatie van de bedrijfs-
Onze aandacht is niet alleen gericht op het
structuur en het aanschaffen van hulpmiddelen.
medische herstel. We kijken ook naar de eventueel
achterliggende oorzaken van het verzuim. Het is van
De sterke punten van onze reïntegratie-aanpak
belang te weten of het verzuim eventueel (ook) te
op een rij:
wijten is aan een te hoge werkdruk, verbeterbare
- persoonlijke begeleiding en ondersteuning door een
arbeidsomstandigheden of sociaal-psychische
arbeidsdeskundige
problemen.
- multidisciplinaire aanpak
- ruim aanbod van ondersteunende producten en
Oplossingen daarvoor hoeven niet altijd van
diensten op het terrein van reïntegratie
medische aard te zijn. Soms ligt de oplossing in het
- ondersteuning vanaf het begin van de ziekteperiode
aanpassen van de werkplek, het aanschaffen van hulp-
- aandacht voor de ondernemer én het bedrijf
middelen, of het organiseren van extra voorzieningen.
- preventie: voorkomen dat arbeidsongeschiktheid
Als er gezorgd wordt voor een structurele oplossing,
opnieuw optreedt
kan herhaling in de toekomst worden voorkomen.
De arbeidsdeskundigen
Als een zelfstandig ondernemer ziek wordt wil
deze meestal zo snel mogelijk terug kunnen keren
in het bedrijf. Het voortbestaan van de onderneming
staat immers op het spel. Om bij die terugkeer te
ondersteunen bieden wij een uitgebreide service aan
onze verzekerden. Een multidisciplinair team met
een schadebehandelaar, een medisch adviseur en de
arbeidsdeskundige staat voor de ondernemer klaar.
De arbeidsdeskundige speelt in het proces een
centrale ondersteunende rol.
Snelheid
Als een verzekerde zich ziek meldt, legt de arbeids-
deskundige zo spoedig mogelijk een oriënterend
bezoek af. Daarbij inventariseert hij of zij:
- de aard van de ziekte
- de wijze van behandeling
- de omvang van het bedrijf, het aantal werknemers
- de taken van de verzekerde binnen het bedrijf
- hoe de vervanging is geregeld
- de bedrijfseconomische situatie van de onderneming

4
In de AOV-wijzer voor de ondernemer kunt u zien welke AOV het beste bij uw relatie past
ondernemer
wat verzekeren: inkomen of maandlasten?
maandlasten
U kiest voor de Maandlasten AOV
- uitkering direct na eerste ziektejaar
- volledige uitkering bij naar keuze 65%
inkomen
of 80% arbeidsongeschiktheid
- ondersteuning en begeleiding door
een arbeidsdeskundige in geval van
arbeidsongeschiktheid
Wilt u voor het inkomen een complete dekking
alleen basisinkomen verzekeren
U kiest voor de Basis AOV
of wilt u slechts een basisinkomen (¤12.000,-)
- korting voor startende ondernemers
verzekeren?
- korting als na 5 jaar wordt overgestapt
naar een Volledige AOV of Keuze AOV
- ondersteuning en begeleiding door
een complete dekking
een arbeidsdeskundige in geval van
arbeidsongeschiktheid
wilt u zowel arbeidsongeschiktheid als
nee, alleen het ongevalsrisico
U kiest voor de Instap AOV
gevolg van ziekte als arbeidsongeschiktheid
- lagere premie als gevolg van beperktere
als gevolg van ongeval afdekken?
dekking
- omzetten naar Volledige AOV mogelijk
- ondersteuning en begeleiding door
ja
een arbeidsdeskundige in geval van
arbeidsongeschiktheid
wilt u een uitkering vanaf 25%
hoger percentage
U kiest voor de Keuze AOV
arbeidsongeschiktheid of vanaf een
- korting op de premie
hoger percentage?
- zowel arbeidsongeschiktheid als gevolg van
(45%, 55%, 65%, 80%)
ziekte als van ongeval is gedekt
- korting voor startende ondernemers
- ondersteuning en begeleiding door
vanaf 25%
een arbeidsdeskundige in geval van
arbeidsongeschiktheid
U kiest voor de Volledige AOV
- meest volledige dekking
- uitkering gaat al in bij 25%
arbeidsongeschiktheid
- korting voor startende ondernemers
- ondersteuning en begeleiding door
een arbeidsdeskundige in geval van
arbeidsongeschiktheid

5
Producten voor zelfstandigen
De Volledige AOV is er voor ondernemers die voor
De Vangnet AOV is er voor startende ondernemers
100% zekerheid kiezen. Het is de meest complete AOV.
die op basis van leeftijd en/of gezondheid niet in
Zowel ziekte als ongeval is gedekt. Een uitkering is er
aanmerking komen voor een reguliere AOV. De
al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. Extra's: gratis
aanvraag moet binnen drie maanden na de start van
periodiek geneeskundig onderzoek, gratis rechts-
het bedrijf worden ingediend. Met de Vangnet AOV
bijstanddekking en een uitkering bij gezinsuitbreiding.
verzekert de ondernemer een basisvoorziening van
11.500,-.
De Keuze AOV kunt u adviseren aan ondernemers
die iets meer financiële armslag hebben en een deel
Een extra ongevallendekking wordt geboden op
voor eigen risico willen nemen. Het is mogelijk de
de Volledige AOV, Keuze AOV, Instap AOV en
uitkering te laten ingaan bij een arbeidsongeschikt-
Basis AOV Bij blijvende invaliditeit door een ongeval
heidpercentage van 45%, 55%, 65% of 80%. Dit levert
wordt een bedrag ineens uitgekeerd. De hoogte van
een premievoordeel op tot wel 40%. Ook hier is zowel
het bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit.
ziekte als ongeval gedekt.
Bij overlijden door een ongeval kunnen de
nabestaanden rekenen op een uitkering ineens.
Speciaal voor startende ondernemers (maximaal
50 jaar, niet langer dan drie jaar geleden gestart):
- Instap AOV: keert alleen uit bij arbeidsongeschikt-
heid als gevolg van een ongeval. De Instap AOV kent
een beperkte dekking bij een lagere premie. Na 3 of 5
jaar kan de verzekering worden omgezet naar een
Volledige AOV. Dan is ook arbeidsongeschiktheid als
gevolg van ziekte meeverzekerd.
- Starterskorting op de brutopremie voor startende
ondernemers die een Volledige AOV, een Keuze AOV
of een Basis AOV sluiten:
- 1e jaar: 20%
- 2e jaar: 15%
- 3e jaar: 10%
- 4e jaar: 5%
De Basis AOV is ontwikkeld als antwoord op het
afschaffen van de WAZ. De WAZ stond garant voor
een basisvoorziening van maximaal 11.474,- per jaar
in geval van arbeidsongeschiktheid. De Basis AOV is
een geschikte oplossing voor een zelfstandige die zich
enkel wil verzekeren van een basisvoorziening tot
12.000,-.

6
De belangrijkste voordelen per product
Volledige AOV
Instap AOV
- Complete dekking, zowel ziekte als ongeval is gedekt.
- Aantrekkelijke instappremie.
- Er is al dekking vanaf 25% arbeidsongeschiktheid.
- Na 3 of 5 jaar kan de verzekering worden omgezet in
- Gratis periodiek geneeskundig onderzoek.
een Keuze AOV of Volledige AOV.
- Gratis rechtsbijstanddekking.
- Gratis periodiek geneeskundig onderzoek.
- Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als
- Gratis rechtsbijstanddekking.
gevolg van een ongeval.
- Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als
- Starters krijgen korting.
gevolg van een ongeval.
- Premie is fiscaal aftrekbaar, uitkeringen zijn belast.
- Premie is fiscaal aftrekbaar, uitkeringen zijn belast.
Keuze AOV
Basis AOV
- Complete dekking, zowel ziekte als ongeval is gedekt.
- Eenvoudige aanvraagprocedure.
- Premievoordeel bij keuze voor een hoger arbeids-
- Na 5 jaar 20% korting bij overstap naar een Keuze
ongeschiktheidspercentage (45%, 55%, 65% of 80%).
AOV of Volledige AOV.
- Gratis periodiek geneeskundig onderzoek.
- Starters krijgen korting.
- Gratis rechtsbijstanddekking.
- Gratis periodiek geneeskundig onderzoek.
- Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als
- Gratis rechtsbijstanddekking.
gevolg van een ongeval.
- Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als
- Starters krijgen korting.
gevolg van een ongeval.
- Premie is fiscaal aftrekbaar, uitkeringen zijn belast.
- Premie is fiscaal aftrekbaar, uitkeringen zijn belast.

7
In de AOV-wijzer voor de werknemer kunt u uit twee AOV's kiezen
werknemer
wat verzekeren: aanvulling op inkomen of
maandlasten
U kiest voor de Maandlasten AOV
maandlasten
- uitkering direct na eerste ziektejaar
- volledige uitkering bij naar keuze 65%
of 80% arbeidsongeschiktheid
aanvulling op inkomen
U kunt uw inkomen alleen aanvullend verzekeren
nee
Alternatief is
indien u meer verdient dan ca ¤ 44.000,- (WAO
verzekeren van
loongrens). Is dit het geval?
maandlasten
ja
U kiest voor de Employé AOV
- aanvulling mogelijk tot 80% van het inkomen
Producten voor werknemers
Met de Maandlasten AOV is niet het inkomen,
Per 1 januari 2006 wordt de WAO vervangen door de
maar zijn wel de belangrijkste maandelijks
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
terugkerende financiële lasten verzekerd. Minimaal
De WIA vormt het sluitstuk van het nieuwe stelsel
kan op maandbasis 325,- worden verzekerd,
rondom ziekte, arbeids(on)geschiktheid en reïnte-
maximaal 1.675,-. Verhogen van de verzekerde
gratie. De WIA is thans in voorbereiding, de wet is
lasten kan eens per drie jaar. Een verhoging tot
nog niet definitief. Het is mogelijk dat onze AOV's
maximaal 15% gebeurt zonder medische waarborgen!
voor werknemers hieraan worden aangepast.
De Employé AOV is interessant voor werknemers
met een jaarinkomen vanaf ca. 44.000,- (de WAO-
loongrens). Zij kunnen met de Employé AOV
namelijk tot 80% van hun inkomen aanvullend
verzekeren in plaats van 70% van de WAO-loongrens.
Ook hier is verhoging van het verzekerde inkomen
mogelijk. Verhogen kan eenmaal per jaar. Dat gebeurt
zonder medische waarborgen als de verhoging maxi-
maal 15% bedraagt. Extra's: een rechtsbijstand-
verzekering en een ongevallenverzekering.

8
In het onderstaande schema staat aangegeven wat er met het inkomen gebeurt bij
arbeidsongeschiktheid. Met de Employé AOV, in combinatie met de Maandlasten AOV,
kan het inkomen weer worden aangevuld tot 100%
100%
Afhankelijk van CAO
Oplossing om inkomen aan te vullen = Maandlasten AOV
aanvulling tot 100%
Geen CAO - aanvulling
Oplossing om inkomen aan te vullen = Employé AOV
70%
Maximaal 70% van
Maximaal 70% van
WAO - loondervings-
WAO - gat
het laatst genoten
het laatst genoten
uitkering
salaris
salaris
WAO - vervolguitkering
n
e
m
o
k
i
n

0%
1e jaar
2e jaar
vanaf 3e jaar
tot 65 jaar
De belangrijkste voordelen per product:
Employé AOV
De voordelen in het kort (Waarom u niet om de
- Complete dekking, zowel ziekte als ongeval is gedekt.
AOV's van Nationale-Nederlanden heen kunt).
- Aanvulling mogelijk tot 80% van het inkomen.
- Ruim productassortiment; een oplossing voor elke
- Zonder medische waarborgen kan het inkomen
ondernemer of werknemer.
jaarlijks worden verhoogd met maximaal 15%.
- Kwalitatief hoogwaardige producten met een ruime
- Gratis rechtsbijstanddekking.
dekking.
- Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als
- Aantrekkelijke korting voor startende ondernemers.
gevolg van een ongeval.
- Persoonlijke en uitgebreide reïntegratie-aanpak.
- Premie is fiscaal aftrekbaar, uitkeringen zijn belast.
- Altijd verzekerd van een deskundig advies, gebaseerd
op jarenlange ervaring.
Maandlasten AOV
- Complete dekking, zowel ziekte als ongeval is gedekt.
- Zonder medische waarborgen kan het inkomen een-
maal per 3 jaar worden verhoogd met maximaal 15%.
- Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zodra de
verzekerde een uitkering ontvangt.
- Premie is fiscaal aftrekbaar, uitkeringen zijn belast.

9

10
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen
V
O
A

V
O

V
n
A
e
V
V
O
t
V
A
e
O
O
s
A
O
t
i
g

A
l
a

A
e
d
e
p
n
d
z
a
i
s

g
n
l
l
e

u
t
s
n
a
o
e
s
a
a
n
a
Dekking
V
K
I
B
V
M
Dekking bij arbeidsongeschiktheid door ongeval en/of ziekte
·
·
·
·
·
Alleen dekking bij arbeidsongeschiktheid door ongeval
·
Maximaal te verzekeren 80% van inkomen (minimaal ¤ 2.269,-)
·
·
·
Maximaal te verzekeren ¤ 11.500,- met een maximum van 80% van inkomen (minimaal ¤ 5.000,-)
·
Maximaal te verzekeren ¤ 12.000,- met een maximum van 80% van inkomen (minimaal ¤ 2.269,-)
·
Maximaal te verzekeren ¤ 1.675,- per maand (minimaal ¤ 325,-)
·
Wachttijd naar keuze
·
·
·
Wachttijd van 1 jaar
·
·
Wachttijd van 2 jaar
·
Keuze in eindleeftijd (tot 65 jaar)
·
·
·
·
·
Eindleeftijd 65 jaar
·
Mee te verzekeren inflatiecorrectie tot maximaal 3% per jaar zonder medische waarborgen
·
·
·
Naar keuze na 3 of 5 jaar omzetting in Volledige AOV, zonder medische waarborgen
·
Na 5 jaar omzetting in Volledige AOV of Keuze AOV
·
Arbeidsongeschiktheidscriterium: beroepsarbeidsongeschiktheid/passende arbeid/
gangbare arbeid
·
·
·
Arbeidsongeschiktheidscriterium: beroepsarbeidsongeschiktheid/passende arbeid
·
Arbeidsongeschiktheidscriterium: passende arbeid
·
Arbeidsongeschiktheidscriterium: gangbare arbeid
·
Extra dekking
Optie op verhoging verzekerde bedragen tot maximaal 15% zonder medische waarborgen
eens per 3 jaar tot een leeftijd van 50 jaar
·
·
·
·
·
Naast de maanduitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt bij blijvende invaliditeit door een
ongeval een bedrag ineens uitgekeerd. Dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit.
Bij overlijden door een ongeval kunnen de nabestaanden rekenen op een uitkering ineens
·
·
·
·
7 dagen uitkering bij overlijden partner of minderjarige kinderen
·
·
·
·
7 dagen uitkering bij gezinsuitbreiding
·
·
·
·
Gratis periodiek geneeskundig onderzoek eens per 3 jaar
·
·
·
·
Verhaalsrechtsbijstand tot ¤ 6.807,- bij arbeidsongeschiktheid door toedoen van een ander.
Een rechtsbijstandverzekering met een onbeperkt verzekerd bedrag voor behandeling door
het SRK en van ¤ 6.807,- per gebeurtenis voor externe kosten
·
·
·
·
Uitkering
Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
·
·
100% uitkering vanaf - naar keuze - 65% of 80% arbeidsongeschiktheid
·
Verhoging uitkeringsdrempel mogelijk tot 45%, 55%, 65% of 80% arbeidsongeschiktheid
·
Uitkering vanaf 45% arbeidsongeschiktheid (of anders bij 25%)
·
Alleen uitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid
·
Zwangerschapsuitkering (16 weken)
·
·
Pro rata premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid langer dan één jaar dat wil zeggen
evenredig aan het uitkeringspercentage
·
·
·
·
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar
·
Premievrijstelling bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid
·
Overig
Voorlopige dekking voor ongevallen na indiening aanvraag
·
·
·
·
·
Premie fiscaal aftrekbaar, uitkeringen belast
·
·
·
·
·
·
Keuze tussen combinatietarief (leeftijdsafhankelijk) en standaardtarief
(op basis van aanvangsleeftijd)
·
·
Premie volgens het combinatietarief; hoe jonger men is, hoe minder premie men betaalt
·
·
Premie volgens het standaardtarief
·
Vaste premie (niet leeftijdsafhankelijk, niet afhankelijk van leeftijd bij aanvang verzekering)
·
Starterskorting
·
·
·

11
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers
V
O
A
n

V
e
O
t
A
s
e
l
a

y
d
n

l
o

a
p
a
m
Dekking
M
E
Dekking bij arbeidsongeschiktheid door ongeval e/o ziekte
·
·
Uitkering voor bovenwettelijk deel tot 80% van het inkomen
·
Keuze in eindleeftijd (tot 65 jaar)
·
Maximale aanvangsleeftijd 40 jaar
·
Bijverzekeren van inflatiecorrectie tot maximaal 3% tijdens uitkering
·
Optie op verhoging verzekerd bedrag tot max 15% zonder medische waarborgen eens per 3 jaar
·
Optie op verhoging verzekerd bedrag jaarlijks tot max 15% zonder medische waarborgen
·
Wachttijd van 1 jaar
·
Wachtijd van 2 jaar
·
Naast de maanduitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt bij blijvende invaliditeit door een ongeval
een bedrag ineens uitgekeerd. Dit bedrag is afhankelijk v.d. mate van invaliditeit. Bij overlijden door
een ongeval kunnen de nabestaanden rekenen op een uitkering ineens.
·
Een rechtsbijstandsverzekering met een onbeperkt verzekerd bedrag voor behandeling door het
SRK en van ¤ 6.807,- per gebeurtenis voor externe kosten.
·
Uitkering
Maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot gekozen looptijd / eindleeftijd
·
·
Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
·
100% uitkering vanaf -naar keuze- 65% of 80% arbeidsongeschiktheid
·
Pro rata premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar, dwz evenredig
aan het uitkeringspercentage
·
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zodra de verzekerde een uitkering ontvangt
·
Overig
Voorlopige dekking voor ongevallen na indienen aanvraag
·
·
Premie fiscaal aftrekbaar, uitkeringen belast
·
·

12
Notities:

Meer dan alleen verzekeringen...
Nationale-Nederlanden biedt meer dan alleen verzekeringen voor particulieren en
bedrijven. Bent u op zoek naar een flexibele hypotheek, een aantrekkelijke spaarvorm of
een doorlopend krediet? Wilt u slim en verantwoord beleggen? Of eerder stoppen met
werken, maar dan wél kunnen genieten van een goed pensioen? Dat kan allemaal
haarfijn voor u worden uitgestippeld. Vraag het maar aan uw verzekeringsadviseur.
NnL
Wat er ook gebeurt.


Uitgave juli 2005
Nationale-Nederlanden
Postbus 93604, 2509 AV Den Haag / www.nn.nl
Verzekeringsadviseur
7
0
5
.
0
0
2
-
3
9
3