ZekerheidsCombinatie
De
bedrijven
al uw bedrijfsverzekeringen in één pakket
NnL


1
De ZekerheidsCombinatie bedrijven
Ondernemen en risico's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen zijn de meeste van deze risico's niet, of niet volledig, uit
te sluiten. Tegen de financiële gevolgen ervan kunt u zich echter prima verzekeren.
Met de ZekerheidsCombinatie Bedrijven van Nationale-Nederlanden brengt u al uw
bedrijfsverzekeringen onder in één pakket. Dat is niet alleen erg overzichtelijk.
Zo voorkomt u ook zowel hiaten als overlappingen in de dekking en heeft u met
slechts één premie en één eigen risico te maken.
Alle bedrijfsverzekeringen in één pakket Speciaal
Als er bij schade een beroep wordt gedaan op
voor ondernemers hebben wij de ZekerheidsCombinatie
meerdere verzekeringen binnen het pakket, wordt
Bedrijven ontwikkeld. In deze ZekerheidsCombinatie
er slechts één keer, het hoogst geldende, eigen risico
Bedrijven kunnen maar liefst 22 bedrijfsverzekeringen
ingehouden.Verzekeringen met een eigen risico boven
worden ondergebracht. U profiteert daarbij van
1.134,- of een eigen risico dat in werkdagen wordt
belangrijke financiële voordelen. De Zekerheids-
uitgedrukt, vallen buiten deze regeling.
Combinatie Bedrijven wordt al voor u samengesteld
vanaf drie verzekeringen. Individuele zorgverzekeringen
Voor de volgende specifieke doelgroepen hebben we
en collectieve verzekeringen maken geen deel uit van de
ook een ZekerheidsCombinatie ontwikkeld:
ZekerheidsCombinatie Bedrijven.
- Juridische en administratieve beroepen
- Vereniging van Eigenaren
De voordelen van een pakket Binnen de
- Bouw- en Installatiebedrijven
ZekerheidsCombinatie Bedrijven worden uw
- Detailhandel
verzekeringen uiterst overzichtelijk en beheersbaar
- Transport
ondergebracht. Samen met uw verzekeringsadviseur
bepaalt u welke verzekeringen voor u van belang
Alle verzekeringen voor u op een rij
zijn en welke niet. Zo voorkomt u overlappingen in
De verzekeringen die kunnen worden ondergebracht
de dekking, waardoor u oververzekerd zou zijn, en
in de ZekerheidsCombinatie Bedrijven zijn in deze
gaten in de dekking waardoor u voor bepaalde risico's
brochure voor u op een rij gezet en kort beschreven.
niet of onvoldoende verzekerd zou zijn.
Deze verzekeringen laten zich onderverdelen in de
Met de ZekerheidsCombinatie Bedrijven profiteert u
categorieën:
ook van financieel voordeel. U betaalt geen polis- en
- In en om het gebouw
administratiekosten. U bent slechts één premie
- Transport en motorrijtuigen
voor het totale pakket verschuldigd waardoor u per
- Inkomens- en vermogensbescherming
betalingstermijn slechts één keer prolongatiekosten
- Overige
betaalt. Kiest u voor gespreide premiebetaling, per
maand, kwartaal of halfjaar, dan wordt hiervoor
geen premieopslag berekend.

2
In en om het gebouw
Gebouwen- en inventaris-/goederenverzekering
tegen schade door van buiten komende oorzaken.
Wij beschikken over uitgebreide verzekeringen voor
U kunt kiezen voor een kantoorpakketverzekering
gebouwen, inventaris en goederen. De verzekeringen
met standaarddekking of voor een verzekering die
dekken, behalve brand- en bluswaterschade, ook de
volledig voor u op maat wordt samengesteld.
gevolgen van onder andere inbraak, vandalisme,
U kunt daarin de volgende dekkingsrubrieken
storm en uitstromend leidingwater. Uw bedrijfs-
opnemen:
gebouwen worden verzekerd tegen herbouwwaarde,
- Schade aan de apparatuur zelf.
uw inventaris naar nieuwwaarde en uw goederen
- Extra kosten ter voorkoming van bedrijfsschade;
tegen de op het moment van verlies geldende
dit betreft kosten die moeten worden gemaakt om
marktwaarde.
stagnatie in de werkzaamheden te voorkomen als
deze is veroorzaakt door een gedekte schade aan de
Reconstructiekostenverzekering Als door een
apparatuur of een storing in de stroomvoorziening.
calamiteit uw administratie verloren gaat, zijn de
- Verminking en/of verlies van data.
financiële gevolgen vaak ingrijpend. De
- Verminking en/of verlies van programmatuur.
inventarisverzekering dekt weliswaar de materiële
schade, maar daarmee is uw administratie nog niet
DirectHerstel Wij werken samen met verschillende
hersteld. Met onze reconstructiekostenverzekering
hoog gekwalificeerde herstel- en schoonmaak-
dekt u de financiële consequenties van het herstel
bedrijven. Al naar gelang hun specialisme gaan ze,
van uw administratie. U heeft daarbij de keus uit
bij schade, voor u aan het werk.
meerdere dekkingsmogelijkheden. De verzekering
kan alleen worden gesloten in combinatie met een
DirectHerstel kan ingezet worden voor de volgende
inventaris-/goederenverzekering.
verzekeringen.
- Gebouwen
Glasverzekering Zeker wanneer u over een etalage
- Inventaris/goederen
of showroom beschikt, is de kans op glasschade heel
- Glas
reëel: een steen door de ruit, een onoplettende klant
- Computer/Elektronica
die zijn fiets tegen de winkelruit laat vallen enzovoort.
Onze glasverzekering dekt niet alleen de financiële
DirectHerstel biedt u veel voordelen:
gevolgen van glasschade, maar bespaart u ook veel
- U hoeft niet zelf op zoek naar een deskundig
ergernis en rompslomp. De verzekering keert
herstelbedrijf.
namelijk in natura uit. U kunt volstaan met één
- Het herstelbedrijf is snel ter plaatse.
telefoontje naar uw verzekeringsadviseur.
- U hoeft niet te wachten op goedkeuring van offertes,
Wij regelen dan de rest, waaronder het inschakelen
dus het herstel kan sneller plaatsvinden.
van een glasherstelbedrijf en het treffen van een
- U krijgt concrete hulp bij het oplossen van
noodvoorziening.
schadegevolgen.
- Als herstel mogelijk is, levert u dit minder overlast
Computer-/elektronicaverzekering Computers
op en worden de gevolgen van een schade beperkt.
en bedrijfselektronica zijn kwetsbare en kostbare
- De nota wordt rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden
apparaten. Ze hebben bovendien vaak een essentiële
verzonden.
rol in de bedrijfsvoering en herbergen gegevens die
- Wij voeren de controle uit op het herstel, zowel
voor uw onderneming van groot belang zijn.
tijdens de werkzaamheden als na afloop.
De financiële gevolgen bij schade kunnen dus
verstrekkend zijn.
Met onze computer-/elektronicaverzekering
kunt u uw computers en elektronica, zoals
kantoorelektronica, foto-/videoapparatuur,
meetapparatuur en dergelijke, in één keer verzekeren


3
Transport en motorrijtuigen
Goederentransportverzekering Het vervoeren van
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
goederen is niet zonder risico's. Goederen kunnen
Voor transportbedrijven hebben wij een verzekering,
beschadigd raken of gestolen worden tijdens het
die op maat kan worden samengesteld. Er kan een
vervoer, het laden en lossen of de tijdelijke opslag.
keuze worden gemaakt uit één of meer dekkingen.
Met onze goederentransportverzekering zijn deze
De dekking Vervoer dekt de aansprakelijkheid voor
risico's gedekt. Daarbij gaat het om vervoer per auto,
verlies van of beschadiging aan de lading die voor
trein, schip, of vliegtuig, zowel binnen Nederland als
derden wordt vervoerd.
tijdens internationaal transport. Wij bieden de
Ook de schade in verband met het niet kunnen innen
volgende goederentransportverzekeringen:
van rembours valt onder deze dekking.
goederentransportverzekering op omzetbasis,
De standaarddekking kan worden uitgebreid met een
eigenvervoerverzekering, monstercollectieverzekering
dekking voor papieren vervoer, Physical Distribution
en tentoonstellingsverzekering.
en Trucking.

4
De dekking voor de papieren vervoerder (dat wil
de aansprakelijkheidsdekking bent u verzekerd tegen
zeggen de vervoerder die niet over eigen
schade die met of door het verzekerde object is
vervoermiddelen beschikt, de vervoerder die het werk
toegebracht aan derden, zoals klanten. Ook schade
uitbesteedt en de expediteur) is een standaarddekking
aan voertuigen en gebouwen waarvan u bezitter of
waarbij de maatschappij de schade direct in
houder bent, die is veroorzaakt door of met het
behandeling neemt en het recht op verhaal op de
verzekerde object, is verzekerd tot 45.378,- boven
feitelijke vervoerder behoudt.
het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag.
De dekking voor Physical Distribution is bestemd
De cascodekking verzekert de objecten tegen
voor bedrijven die hun dienstverlening hebben
beschadiging of verlies. Voor nieuwe objecten kan
uitgebreid met bijvoorbeeld opslag en daarmee
deze dekking worden uitgebreid met
gepaard gaande logistieke handelingen zoals
een dekking tegen schade door eigen gebrek.
ompakken, etiketteren en distributie.
Met de dekking voor Trucking kan de aansprakelijk-
Werkmaterieelverzekering Deze verzekering is
heid van de vervoerder voor de aan- en afvoer van
bestemd voor bedrijven die gebruikmaken van
containers, al dan niet met trailer, worden verzekerd.
werktuigen zoals graafmachines, graaf-/laad-
Standaard bent u verzekerd voor:
combinaties, heftrucks, hoogwerkers, laadschoppen,
- aansprakelijkheid conform de vervoersovereenkomst.
bouwkranen en dergelijke. Er is een dekking voor
- vervoerde lading die uw eigendom is.
aansprakelijkheid en een cascodekking. De
- eigendommen van chauffeurs tot maximaal 1.000,-
aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de wettelijke
per gebeurtenis.
eisen voor motorisch voortbewogen werktuigen, ook
- rembours tot maximaal 2.500,- per gebeurtenis.
als een werktuig alleen op het eigen terrein wordt
- bergings- en of opruimingskosten tot maximaal
gebruikt. U bent verzekerd tegen schade die met of
5.000,- per gebeurtenis.
door het verzekerde object is toegebracht aan derden,
zoals klanten. Ook schade aan voertuigen en gebouwen
Motorrijtuigenverzekering Onze motorrijtuigen-
waarvan u bezitter of houder bent, die is veroorzaakt
verzekering dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit
door of met het verzekerde object, is verzekerd tot
uit deelname aan het verkeer met een personen-,
113.445,- boven het voor aansprakelijkheid
bestel- of vrachtauto. Deze WA-verzekering voldoet
verzekerde bedrag.
aan alle eisen van de Wet Aansprakelijkheids-
De cascodekking verzekert de werktuigen tegen
verzekering Motorrijtuigen (WAM). De verplichte
brand, kortsluiting, omslaan, botsing, ruitbreuk,
WA-dekking kan worden uitgebreid met een extra-
diefstal en van buiten komende oorzaken zoals
of cascodekking. De extradekking biedt dekking voor
diefstal, joyriding, vermissing en verduistering.
schade die is ontstaan door onder andere brand,
Voor nieuwe objecten kan deze dekking worden
diefstal, joyriding, botsing met dieren en ruitbreuk.
uitgebreid met een dekking tegen schade door
De cascodekking is ruimer en dekt ook schade door
eigen gebrek.
alle andere van buiten komende oorzaken, zelfs als
deze door eigen schuld is ontstaan.
Naar keuze kunt u bovenstaande basisdekkingen
uitbreiden met:
- Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen.
- Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI).
- Schadeverzekering voor inzittenden (SVI).
Landbouwmaterieelverzekering Deze verzekering
is bestemd voor objecten die gebruikt worden bij de
uitoefening van een agrarisch bedrijf en bestaat uit
een aansprakelijkheids- en een cascodekking. Met
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de Inboedelverzekering voor particulieren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de complete
polisvoorwaarden. Aan de tekst van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

5
Inkomens- en vermogensbescherming
Bedrijfsschadeverzekering Als er in uw bedrijf
Daarna valt u terug op een WAZ-uitkering
sprake is van schade, heeft u niet alleen te maken
(Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen).
met de herstelkosten van de schade zelf, maar ook
Deze uitkering is slechts een bestaansminimum
met de gevolgen van de schade voor uw
en is bovendien gerelateerd aan de winst van uw
bedrijfsvoering, de zogenaamde gevolgschade.
onderneming. Wordt er geen winst gemaakt, dan
Een gevolg van de schade kan immers zijn dat uw
ontvangt u ook geen uitkering.
bedrijf geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen.
Het verschil in inkomen dat hierdoor ontstaat,
Uw inkomsten lopen terug terwijl uw vaste lasten
kunt u tot maximaal 80% verzekeren met onze
grotendeels op hetzelfde niveau blijven. Met onze
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).
bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd tegen
De premie hiervoor is aftrekbaar van de winst of,
deze financiële gevolgschade. In geval van materiële
als u ervoor kiest de premie zelf te betalen, van
schade aan het gebouw en/of de inhoud daarvan,
uw belastbare privé-inkomen.
ontvangt u gedurende een periode, die vooraf
Als u 100% zekerheid wilt, kiest u voor de
wordt overeengekomen, een uitkering waarvan
Volledige AOV. Wilt u het financiële risico van
u de vaste lasten kunt betalen en waardoor de
arbeidsongeschiktheid voor een deel voor eigen
nettowinst gehandhaafd blijft. Voor de continuïteit
rekening nemen, dan biedt de Keuze AOV daarvoor
van uw bedrijf is deze verzekering dus van grote
verschillende mogelijkheden.
waarde.
De bedrijfsschadeverzekering biedt onder andere
Startende ondernemers die een Volledige of Keuze
dekking voor schade door brand en ontploffing,
AOV afsluiten, ontvangen een starterskorting op de
blikseminslag, diefstal na braak, waterschade, sneeuw
premie.
en smeltwater, storm en aanrijding.
Eveneens speciaal voor de startende ondernemer is
de Instap AOV. Deze verzekering keert alleen uit
Geldverzekering Overal in het bedrijfsleven wordt
bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval en
contant geld ontvangen, bewaard en vervoerd.
heeft daardoor een bijzonder voordelige premie.
Onze verzekering biedt niet alleen dekking voor het
Onze AOV's voorzien niet alleen in een uitkering
verlies van geld door bijvoorbeeld overval of diefstal
bij arbeidsongeschiktheid. U heeft immers een
maar ook voor het verlies van geldswaardig papier
bedrijf dat door moet draaien. Wij beschikken
en elektronisch geld. Bij betalingen met een chipper
daarom over een team van arbeidsdeskundigen die
of chipknip wordt de geldwaarde in de daarvoor
meedenken over oplossingen voor de voortzetting
bestemde betaalautomaat opgeslagen. Als zo'n
van uw onderneming. Daarnaast wordt u door hen
betaalautomaat verloren zou gaan, dan is het
bijgestaan bij de terugkeer naar uw eigen werk of bij
onmogelijk geworden om de opgeslagen waarden
het zoeken naar geschikt ander werk.
over te boeken naar uw rekening. Ook het verlies
van deze elektronisch opgeslagen waarden in al uw
Aansprakelijkheidsverzekering Bij de uitoefening
betaalautomaten is gedekt.
van uw bedrijf kan er schade worden toegebracht
De verzekering dekt eveneens het verlies van
aan derden of aan eigendommen van derden. De
door u ontvangen girobetaalkaarten, betaalcheques,
schadelijdende partij kan de financiële gevolgen van
strippenkaarten, boeken-, CD-, cadeau- en
de schade op u verhalen. Ondernemers worden steeds
VVV-bonnen en dergelijke.
vaker geconfronteerd met dergelijke aansprakelijk-
Onze geldverzekering biedt bovendien dekking
stellingen. Het aantal door de rechter toegewezen
als u vals geld in ontvangst neemt.
schadeclaims neemt toe, evenals de bedragen die
ermee gepaard gaan. Met onze aansprakelijkheids-
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Als
verzekering verzekert u:
u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt zou
- aan personen toegebrachte letsel- of overlijdensschade.
raken, heeft u volgens onze huidige sociale wetgeving
- beschadiging, vernietiging of verdwijning van
de eerste 52 weken geen recht op een uitkering.
eigendommen van derden.

6
Verzekerd zijn:
proceskosten van de tegenpartij als de rechter
- u als verzekeringnemer zelf.
u, als verliezende partij, hiertoe veroordeelt.
- uw familieleden en huisgenoten, die werkzaamheden
Als het SRK dit noodzakelijk acht, wordt er een
voor u uitvoeren.
advocaat van uw keuze door hen ingeschakeld.
- al uw werknemers.
Over de hieraan verbonden kosten hoeft u zich
- de personeelsvereniging en het eigen pensioenfonds
geen zorgen te maken. Deze worden gedragen
(voorzover aanwezig).
door het SRK.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Voor
een groot aantal beroepsgroepen bieden wij specifieke
beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de
algemene beroepsaansprakelijkheidsverzekering
voor vertalers, juridisch adviseurs en deurwaarders.
Ook voor de beroepsgroepen advocaten, accountants,
notarissen, administratiekantoren en belasting-
adviseurs zijn er aparte beroepsaansprakelijkheids-
verzekeringen, die zijn afgestemd op de specifieke
werkzaamheden van deze beroepsgroepen.
De verzekering dekt directe vermogensschade
(aantasting van het vermogen, die niet het gevolg
is van schade aan personen en/of zaken) als gevolg
van beroepsfouten. Daartoe behoren vergissingen,
onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen,
onjuiste adviezen en vergelijkbare onzorgvuldig-
heden.
De verzekering kan worden uitgebreid met een
dekking voor schade aan personen of zaken van
personen, eventueel zelfs inclusief een
opzichtdekking.
Rechtsbijstandverzekering Steeds vaker moet
er bij geschillen een beroep worden gedaan op
deskundigen om uw rechten te verdedigen of te
verkrijgen. Bijvoorbeeld bij conflicten met
leveranciers, medewerkers of de overheid.
Met onze rechtsbijstandverzekering heeft u in zo'n
geval recht op juridische adviezen, het verlenen van
rechtshulp en, waar nodig, het betalen van kosten van
rechtsbijstand door één van de bij SRK Rechtsbijstand
(Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandverzekeringen) werkzame
deskundigen. De verzekering keert dus in natura
uit en verzekert u van professionele ondersteuning
bij al uw zakelijke geschillen.
Bovendien komen de volgende kosten voor
vergoeding in aanmerking: proces- en gerechtskosten,
kosten van deskundigen en getuigen en zelfs de

7
Overige verzekeringen
Milieuschadeverzekering (MSV) Ondanks alle
Voor bedrijven in de installatiesector gelden
voorzorgsmaatregelen is het niet altijd mogelijk
specifieke dekkingsmogelijkheden zoals dekking
om iedere vorm van milieuschade te voorkomen.
tijdens het testen van installaties en een dekking
De financiële gevolgen van milieuschade zijn
tijdens de garantietermijn.
vaak aanzienlijk.
De basis van onze milieuschadeverzekering bestaat
Binnen de ZekerheidsCombinatie Bedrijven kan
uit een dekking voor de kosten van de sanering
zowel een standaard doorlopende verzekering
van de bodem, grond- en oppervlaktewater als uw
(voor bedrijven in de burger- en utiliteitsbouw) als
eigen locatie (in Nederland) is verontreinigd.
een doorlopende verzekering op maat worden
De verontreiniging moet dan wel veroorzaakt zijn
gesloten.
door een op de polis verzekerd gevaar. Bij schade
aan derden wordt ook de gevolgschade van een
Doorlopende reisverzekering Als u meermalen
verontreiniging van bodem en/of water vergoed.
per jaar voor uw werk naar het buitenland gaat, is
De milieuschadeverzekering is bovendien een directe
een doorlopende reisverzekering voor bedrijven
verzekering. Het grote voordeel hiervan is dat de
financieel aantrekkelijker dan aparte verzekeringen
langdurige weg van het aansprakelijkheidsrecht
die u per reis afsluit. De dekking van onze
voor aan derden toegebrachte milieuschade kan
doorlopende reisverzekering is helemaal afgestemd
worden voorkomen. De schade kan dus sneller en
op de behoefte van de hedendaagse zakenman.
eenvoudiger worden vergoed. De gedupeerde hoeft
Uw laptop en mobiele telefoon zijn natuurlijk
alleen maar aan te tonen dat zijn terrein werd
meeverzekerd. Kosten van geneeskundige
vervuild door een op uw polis verzekerd gevaar.
behandeling buiten Nederland worden volledig
Voor ondernemingen met een vaste bedrijfslocatie
vergoed. Ook uw privé-reizen zijn meeverzekerd,
is er de rubriekenpolis. U kunt, afhankelijk van
evenals het wintersportrisico. Zelfs uw gezinsleden
uw specifieke situatie en risico's, kiezen voor een
kunnen worden meeverzekerd tegen een voordelig
basisdekking, een uitgebreide gevarendekking,
tarief.
en een topdekking. Voor bedrijven die werkzaam-
heden bij derden uitvoeren, is ook de bij derdenpolis
Uw verzekeringsadviseur Als ondernemer wordt
noodzakelijk.
u geconfronteerd met veel verschillende risico's.
De gevolgen van schade kunnen zeer ver strekken.
Construction all risks (CAR)- en
De kwaliteit van de verzekeringen, waarmee u zich
montageverzekering
tegen deze risico's indekt, komt pas ten volle aan het
Speciaal voor bouw-, constructie- en installatie-
licht als er zich inderdaad een schadegeval voordoet.
bedrijven hebben wij de construction all risks-
Juist daarom zijn deskundige voorlichting en
en montageverzekering. Daarmee verzekert u uw
advisering, voordat u uw verzekeringen afsluit, van
projecten tegen risico's zoals brand, storm, instorting,
groot belang. Uw verzekeringsadviseur is op dit
scheurvorming, waterschade, diefstal enzovoort.
gebied zeer deskundig. Deze werkt bovendien, waar
Deze CAR-verzekering kan worden samengesteld
nodig, nauw samen met de accountmanager en
uit de volgende dekkingselementen:
andere deskundigen van Nationale-Nederlanden.
- het werk
Zo beschikken wij over een Technische Buitendienst
- bestaande eigendommen van de opdrachtgever
waar onder andere arbeidsdeskundigen deel van
- persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en
uitmaken. Op uw verzekeringsadviseur kunt u altijd
personeel
een beroep doen. Met al uw vragen op verzekerings-
- transport van bouw- en montagematerialen
gebied, hoe uiteenlopend ook, bent u hier aan het
- hulpmaterieel
juiste adres.
- secundaire aansprakelijkheid


8
De voordelen in het kort
- Met de ZekerheidsCombinatie Bedrijven staan
al uw verzekeringen op één polis.
- U kunt de optimale combinatie van verzekeringen
kiezen.
- Al uw bedrijfsverzekeringen zijn in één keer
geregeld.
- Er is sprake van volledige dekking, zonder
overlap of hiaten.
- U heeft een duidelijk overzicht van uw
verzekeringen.
- De premie kan naar keuze en zonder
premieopslag per maand, per kwartaal of per
halfjaar worden betaald.
- U betaalt geen polis- en administratiekosten.
- Per betalingstermijn betaalt u slechts éénmaal
prolongatiekosten.
- Als er bij schade verschillende verzekeringen
binnen de ZekerheidsCombinatie Bedrijven
worden aangesproken, heeft u slechts één
keer met een eigen risico te maken. Dit geldt niet
voor verzekeringen met een eigen risico boven 1.134,-
of een eigen risico dat in werkdagen wordt uitgedrukt.
Kortom, De ZekerheidsCombinatie Bedrijven is
de makkelijkste manier om uw bedrijf volledig te
verzekeren. Zo stelt u de continuïteit van uw bedrijf
efficiënt en financieel aantrekkelijk veilig.
Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de ZekerheidsCombinatie Bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij
naar de complete polisvoorwaarden. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Nationale-Nederlanden is uw partner voor al uw verzekeringen en andere vormen van
financiële dienstverlening. Uw eigen verzekeringsadviseur kan u meer vertellen over
het brede pakket van producten op het gebied van schade- en levensverzekeringen en
employee benefits.
NnL
Wat er ook gebeurt.
Uitgave oktober 2004
Nationale-Nederlanden
Postbus 93604, 2509 AV Den Haag / www.nn.nl
Verzekeringsadviseur
62-20.0410