Drie dagen bedenktijd

Als de schriftelijke koopovereenkomst eenmaal is getekend, dan heeft de koper het recht om binnen drie dagen nadat de koopovereenkomst aan de koper is overhandigd, van de koop af te zien. De drie dagen bedenktijd gaat dus niet in nadat de koper de koopovereenkomst heeft ondertekend maar pas nadat een getekend exemplaar van de koopovereenkomst aan de koper is overhandigd. Onder de koopovereenkomst kan een verklaring van de koper worden opgenomen, dat hij een exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen. De termijn van drie dagen is zodanig, dat daarin in ieder geval twee werkdagen moeten vallen. Een langere bedenktijd dan drie dagen mag worden overeengekomen

De gedachte achter deze bedenktijd is dat de koper nog de gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen. De verkoper heeft geen bedenktijd. De ontbinding van de koopovereenkomst door de koper geschiedt door een mededeling van koper aan verkoper. Daarvoor geldt geen vormvoorschrift. Het is aan te raden dit bij aangetekende brief te doen. Naast deze bedenktermijn kunnen uiteraard nog steeds de gebruikelijke ontbindende voorwaarden worden opgenomen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening of een woonvergunning.