Kapitaalverzekering eigen Woning (KEW)

In de belastingwetgeving is de mogelijkheid geboden belastingvrij vermogen op te bouwen om de lening voor de eigen woning af te lossen. Deze mogelijkheid wordt de kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) genoemd. Op deze wijze wordt voorzien in een belastingvrije uitkering, terwijl de verzekering gedurende de looptijd ook niet wordt belast.

Vereisten
Aan de KEW worden de volgende eisen gesteld:

• op de polis moet worden aangetekend dat de uitkering dient ter aflossing van de schulden aangegaan ter verwerving van de eigen woning van de verzekeringnemer of diens partner;
• de verzekeringnemer of diens partner moet een eigen woning bezitten;
• de hoogte van de jaarlijks te betalen premies mag variëren. Echter, de hoogste premie mag hierbij nooit meer bedragen dan tienmaal de laagste premie;
• de premie moet jaarlijks en aaneengesloten gedurende een periode van minimaal 15 jaar worden betaald. In dat geval bedraagt de vrijstelling € 30.500. Bij een periode van 20 jaar bedraagt de vrijstelling € 134.500;
• de verzekeringnemer en diens partner kunnen als verzekerde van de KEW optreden;
• de KEW mag in principe alleen recht geven op een éénmalige uitkering. Met deze uitkering moet dan de geldlening direct en voor een zo groot mogelijk deel worden afgelost. Een kapitaalverzekering die zowel een uitkering kent na 15 jaar als na 20 jaar jaarlijks premie betalen, respectievelijk na overlijden, kan echter ook als KEW worden aangemerkt.

[Lees verder]