Hoe houden we onze oude dag betaalbaar?

Omdat de AOW een omslagregeling is, wat inhoudt dat de premiebetalers van nu het ouderdomspensioen betalen van de mensen die nu 65 jaar en ouder zijn, dreigt deze volksverzekering onder druk te komen staan. Het grootste probleem daarbij is het teruglopende aantal werkenden. Dat heeft aan de ene kant te maken met de onevenwichtige opbouw van de bevolking: sinds de jaren zeventig loopt het geboortecijfer in Nederland terug. Aan de andere kant zijn nog maar weinig 55 tot 64-jarigen bereid om tot hun 65e te blijven doorwerken. Nederland telt nu drie 65-plussers op elke tien werkenden. Als dat zo blijft, zijn er in 2040 zes 65-plussers op tien werkenden.


We worden steeds ouder
De bevolkingsprognose van het Centraal Planbureau (CPB) tot 2050 laat wat dat betreft weinig uitzicht op verbetering zien. Het Nederlandse geboortecijfer blijft steken op 1,7 kind per gezin en de levensverwachting van mannen en vrouwen stijgt. ( mannen van 75 naar 80 jaar; vrouwen van 81 naar 83 jaar). Met andere woorden: ouderen zullen steeds langer een beroep doen op de oudedagsvoorzieningen.

AOW-Spaarfonds
Om ervoor te zorgen dat de werkenden van nu straks ook van hun welverdiende oudedag met AOW kunnen genieten, heeft de regering in 1998 een speciaal AOW-spaarfonds ingesteld. Daarin wordt jaarlijks geld gestort dat afkomstig is uit de belastinginkomsten. De verwachting is dat het spaarfonds in 2020 een bedrag van 126 miljard euro in kas heeft. Dat geld zal worden gebruikt om vanaf dat moment de AOW-uitgaven te helpen financieren.

Een andere oplossing om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden is volgens het kabinet door ouderen te stimuleren langer aan het werk te blijven. De fiscale aftrek van VUT en prepensioenregelingen moet daarom worden afgeschaft.

Langer aan het werk
Maar het zijn de sociale partners die op dit gebied het meeste kunnen doen. Onder andere door het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en het bevorderen van een mentaliteitsverandering binnen hun bedrijfstak. Veel bedrijven zien oudere werknemers nog te vaak als dure, veeleisende en minder productieve krachten.

Pensioenen
Net als de overheid staan pensioenfondsen op het ogenblik voor de vraag hoe zij aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. De financiering van het aanvullend pensioen gebeurt via kapitaaldekking, waarmee de pensioenverplichtingen in principe volledig zijn gefinancierd.

Door de malaise op de aandelenbeurzen hebben zij hun reserves echter sterk zien teruglopen. Premieverhoging, de omzetting van de eindloonregeling naar een voor de fondsen beter beheersbare middelloonregeling of de verhoging van de pensioenleeftijd worden als mogelijke oplossingen naar voren geschoven. 

[Ga terug]