Aansprakelijkheid Particulieren

Gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door beschadiging van zaken van derden of door toegebracht letsel, mits deze schade door een verzekerde is veroorzaakt als particulier.

Op een gezinspolis zijn verzekerd:

  • de verzekeringnemer;
  • zijn/haar echtgeno(o)t(e):
  • de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
    alsmede
  • hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
  • hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;
  • hun grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
  • hun logés, voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
  • hun huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

Van een paar maatschappijen hebben wij hier de brochures / aanvraagformulieren staan.

Aanvraagformuler Klaverblad 

Aanvraagformuler Avéro Achmea toon HTML-versie van het document 

Brochure Avéro Achmea toon HTML-versie van het document