Kostbaarheden

Naast genoemde opsomming zijn verzekerbaar tal van andere zaken, zoals golfuitrustingen, vuurwapens, model-treinen, insulinepompjes en andere tot de particulierehuishouding behorende bijzondere voorwerpen. Voor dit soort zaken gelden veelal aanvullende polisvoorwaarden.


De verzekering is behoudens enige uitzonderingen (zoals muziekinstrumenten van bandjes, harmonieën e.d., schilderijen en andere kunstvoorwerpen) van kracht in de gehele wereld.

De verzekering dekt verlies van het geheel of een gedeelte, alsmede beschadiging van de bij de polis omschreven zaken door een plotselinge, van buiten komende gebeurtenis en in geval van brand, ontploffing en implosie ook als gevolg van eigen gebrek.

Expertisekosten en kosten ter vermindering van schade bij of na een gedekte gebeurtenis worden boven de verzekerde som vergoed.

Naast de gebruikelijke uitsluitingen (schade door atoom-kernreacties, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming) is o.a. niet gedekt schade:

  • door reiniging, slijtage en andere geleidelijk werkende invloeden, bewerking of reparatie;
  • veroorzaakt door onvoldoende zorg;
  • ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in pand, huur of consignatie zijn gegeven.

Vaststelling schade-omvang
De verzekering geschiedt op basis van vóórtaxatie. Kort samengevat betekent dit:

  • bij totaal verlies: uitkering van de verzekerde som;
  • bij beschadiging: uitkering van de herstelkosten en eventuele waardevermindering, uiteraard voorzover deze (te zamen) niet meer bedragen dan het verschil tussen de verzekerde som onmiddellijk vóór en de waarde onmiddellijk ná de gebeurtenis.

De maatschappij heeft het recht de vergoeding van de schade in natura te voldoen.

De verzekeringnemer is verplicht binnen twee maanden aan de maatschappij kennis te geven van elke risico-wijziging, waarvan door de verzekeringnemer redelijkerwijs is aan te nemen dat deze voor de maatschappij van belang is. In de polis wordt een aantal voorbeelden genoemd.

[Ga terug]