Motorrijtuigen

Het is mogelijk de dekking uit te breiden met een:

 • Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) voor personenauto’s;
 • Ongevallenverzekering voor in- of opzittenden (OVI of OVO);
 • Rechtsbijstandverzekering;
 • Verhaalsservice autoschade (VSA) voor personen- en bestelauto’s;
 • Verkeersschadeverzekering (VSV) voor personenauto’s.

Aansprakelijkheid.

 • Gedekt is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens schade met of door het verzekerd object toegebracht aan personen en/of zaken. De verzekering voldoet aan de door of krachtens de WAM gestelde eisen.
 • Een aanhanger gekoppeld aan een motorrijtuig wordt wettelijk als een deel van dat motorrijtuig beschouwd. Het rijden met een aanhangwagen is automatisch meeverzekerd, behalve bij motorrijtuigen waarvoor een rijbewijs C of D is vereist; in die gevallen dient het rijden met een aanhangwagen apart te zijn meeverzekerd.
 • Onder verzekerden worden verstaan: de verzekering-nemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder van het motorrijtuig en de personen die met het motorrijtuig worden vervoerd, alsmede de werkgever van de hiervoor genoemden, indien hij volgens artikel 6:170 BW aansprakelijk is.
 • Er is een aansprakelijkheidsdekking voor schade veroorzaakt - anders dan bij het laden of lossen - door zaken die zich bevinden op dan wel vallen of gevallen zijn van het motorrijtuig.
 • De schade die door schuld van de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig wordt toegebracht aan een ander eigen motorrijtuig (of niet aangekoppelde eigen aanhangwagen) is gedekt indien daarvoor geen beroep op een andere verzekering kan worden gedaan. In geval van een personenauto, motor of scooter geldt dat:
  beide voertuigen hoofdzakelijk door de verzekeringnemer of de inwonende gezinsleden moeten worden gebruikt. Casco. (All Risk)
 • WA + Casco  (All Risk) houdt naast de aansprakelijkheidsverzekering in een cascodekking voor schade aan of verlies van het verzekerde motorrijtuig door alle van buiten komende onheilen.

Extra.

De WA + Extra-verzekering dekt, naast de aansprakelijkheid, schade aan of verlies van het verzekerde motorrijtuig door een aantal met name genoemde gebeurtenissen zoals onder meer:

 • brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting;
 • storm (windkracht 7 of meer);
 • joyriding, diefstal, oplichting, verduistering;
 • botsing met wild, vogels of loslopende dieren (voorzover de schade rechtstreeks door die botsing zelf is toegebracht);
 • overstroming, hagel, e.d.;
 • relletjes (geen baldadigheden en vandalisme).

De Casco- en Extraverzekering geven dekking voor de standaarduitvoering van het motorrijtuig, alsmede voor de daaraan toegevoegde onderdelen en de aangebrachte wijzigingen voorzover deze toevoegingen en wijzigingen bij het sluiten van de verzekering zijn meeberekend voor het bepalen van de verzekerde som voor het motorrijtuig.

 • Zowel voor de Casco- als de Extraverzekering geldt dat voor beeld- en/of geluidsapparatuur de verzekerde som is beperkt tot €454,- tenzij (op de casco-verzekering) een hoger bedrag is overeengekomen.
 • In geval van schade worden de reparatiekosten vergoed. Wanneer die kosten meer bedragen dan het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig voor het ongeval en die er na, wordt niet meer dan dat verschil vergoed. Bij verloren gaan van het motorrijtuig (bijv. bij diefstal) wordt de waarde van voor het verlies vergoed (maximaal de verzekerde som).
 • Bij personenauto’s die bij het afgeven van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw waren, zal bij totaal verlies binnen drie jaar na die afgifte de schaderegeling als
 • Bij diefstal van het motorrijtuig kan beroep op de polis worden gedaan 30 dagen nadat van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie.

Algemeen.
Met de Bonus/malus-regeling wordt beoogd het schade-verloop in de te betalen premie tot uitdrukking te laten komen. Door deze regeling kan op de basispremie (trede 2 van de B/M-schaal) bij een gunstig schadeverloop trede 14 met 75% korting (bonus) worden bereikt, terwijl een ongunstig schadeverloop tot een opslag (malus) van 25% op de basispremie kan leiden. De B/M-schaal loopt door tot trede 19; vanaf trede 15 geldt een Bonus-beschermingsregeling met een gunstiger terugvalregeling.

De bonus/malus wordt niet nadelig be´nvloed door:

 • een schade die volledig kan worden verhaald, ongeacht de kosten die voor de maatschappij uit dat verhaal zijn voortgevloeid;
 • een schade door o.a. brand, ruitbreuk, diefstal en storm.
 • Voor schade aan derden geldt geen standaard-eigen-risico.
 • Voor schade aan een eigen auto geldt een standaard-eigen-risico van ▒ € 150,- per gebeurtenis. Voor bestuurders die nog geen 24 jaar zijn geldt in bepaalde gevallen een extra eigen risico van ▒ € 250,-. Als een gedekte schade (geen ruitschade) wordt gerepareerd door/via een bij Schadegarant aangesloten dealer, wordt het eigen risico verlaagd met ▒ € 75,-. Als een gedekte ruitschade door Carglass of Autotaalglas wordt gerepareerd geldt geen eigen risico; bij vervanging wordt het eigen risico met ▒ € 75,- verlaagd. Voor schade aan een eigen motor/scooter geldt een standaard-eigen-risico van ▒ € 100,- per gebeurtenis. Voor bestuurders die nog geen 24 jaar zijn geldt een extra eigen risico van ▒ € 50,- per gebeurtenis.

[Ga terug]